Ansökan om registrering

E-tjänsten ska användas av en behörig firmatecknare för bolaget.

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 3100 kronor tas ut.

Du behöver ha tillgång till kontaktuppgifter för det registrerade revisionsbolagets kontaktperson (inklusive personnummer) samt de handlingar som anges nedan.

1A. För sökanden som är aktiebolag samt för andra aktiebolag som ingår i samma ägarstruktur som sökanden ska bifogas:

  • Registreringsbevis (ej äldre än tre månader)
  • Bolagsordning
  • Aktiebok/ägarförteckning
  • Senast fastställda årsredovising

Alla registreringsbevis som bifogas ska vara hämtade från Bolagsverket och högst tre månader gamla. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

1B. För sökanden som är handelsbolag samt för handelsbolag som ingår i samma ägarstruktur som sökanden ska bifogas:

  • Registreringsbevis (ej äldre än tre månader)
  • Bolagsavtal
  • Senast upprättade bokslut

Alla registreringsbevis som bifogas ska vara hämtade från Bolagsverket och högst tre månader gamla. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

2. Ett organisationsschema av vilket framgår hela den ägarstruktur/koncern i vilket det sökande revisionsföretaget ingår. Av schemat ska framgå vilka fysiska/juridiska personer som är delägare i företaget och om företaget i sin tur är delägare i något annat bolag. Detsamma gäller för alla bolag som ingår i samma ägarstruktur/koncern. Ägarandelarna ska anges i procent (för aktiebolag anges även procentandelarna av röstetalet för samtliga aktier).

3. Ett aktuellt försäkringsbevis. Försäkringsvillkoren ska överensstämma med 15-16 §§ Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

Starta e-tjänsten Ansökan om registrering