Ansvarsförsäkring

Enligt 27 § revisorslagen (2001:883) är godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag skyldiga att teckna en ansvarsförsäkring för den ersättningsskyldighet som de kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

Regler om lägsta försäkringsbelopp per skada och försäkringsår finns i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Försäkringsbeloppets storlek är beroende av hur många revisorer som är verksamma i det aktuella revisionsföretaget.

Ansvarsförsäkringar för revisorer och registrerade revisionsbolag tecknas enligt den s.k. claims made-principen. Detta innebär att en skada ska ersättas ur den försäkring som gäller när kravet framställs mot revisorn. Vid byte av försäkringsbolag ska avtalas att den nya försäkringsgivaren tar på sig ansvaret för skador som orsakats innan försäkringstiden börjat löpa och som var okända när försäkringen tecknades. Revisorsinspektionen kräver dock aldrig att den nya försäkringsgivarens ansvar sträcker sig längre tillbaka i tiden än tio år från tecknandet av försäkringen.