Arbeta som jurist

Som kvalificerad jurist deltar du framför allt i vår tillsynsverksamhet.

Tillsammans med revisorer handlägger du som jurist självständigt tillsynsärenden och ärenden om förhandsbesked för avgörande i Tillsynsnämnden.

I arbetet ingår också att delta i tematillsyn, handlägga myndighetsinterna frågor och ärenden som överklagas till domstol och att delta i lagstiftningsarbetet på revisors- och revisionsområdet (t.ex. genom utarbetande av remissvar).

I arbetet kan därutöver ingå att delta i myndighetens proaktiva och förebyggande verksamhet.

Vi arbetar i en professionell och stimulerande miljö där olika professioner samarbetar och där det finns goda möjligheter till dels personlig utveckling och dels möjlighet att aktivt delta i Revisorsinspektionens verksamhetsutveckling.

Som jurist hos Revisorsinspektionen arbetar du med den juridik som kretsar kring revision och revisorer och har möjlighet att fördjupa dig i bl.a. associationsrätt och skatterätt. Du arbetar också med förvaltningsrättsliga frågor som t.ex. rör myndighetsutövning mot enskilda samt offentlighet och sekretess.