Penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvättslagen har införts för att förhindra att finansiell och annan verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningtvätt och finansiering av terrorism rör sig om brott som allvarligt hotar såväl samhällsekonomin och det finansiella systemet som vår säkerhet och vår demokrati.

Revisorinspektionen kontrollerar i sin tillsyn att revisorerna följer sina skyldigheter enligt penningtvättslagstiftningen och myndigheten kan vidta disciplinära åtgärder om penningtvättslagstiftningen inte följs. Myndigheten har även en egen skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner som myndigheten upptäcker i sin tillsynsverksamhet.

Revisorsinspektionen är representerat i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen ska bland annat löpande identifiera, kartlägga och analysera riskerna och metoderna för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige samt sammanställa nationella riskbedömningar för penningtvätt och finansiering av terrorism. Funktionen ska även ge information till verksamhetsutövare och fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring för de myndigheter som utövar tillsyn enligt penningtvättslagstiftningen. Revisorsinspektionen har därför i samarbete med Samordningsfunktionen tagit fram ett vägledningsmaterial för revisorer. I materialet finns information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering, varningstecknen som revisorn bör vara uppmärksam på samt en vägledning om hur man följer rapporteringsplikten enligt penningtvättslagen.

Vägledningen hittar du här.

Varningstecken hittar du här. 

Samordningsfunktionen har också producerat dessa filmer

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism 

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (lång version)