Penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvättslagen har införts för att förhindra att finansiell och annan verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningtvätt och finansiering av terrorism rör sig om brott som allvarligt hotar såväl samhällsekonomin och det finansiella systemet som vår säkerhet och vår demokrati.

Revisorinspektionen kontrollerar i sin tillsyn att revisorerna följer sina skyldigheter enligt penningtvättslagstiftningen och myndigheten kan vidta disciplinära åtgärder om penningtvättslagstiftningen inte följs. Myndigheten har även en egen skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner som myndigheten upptäcker i sin tillsynsverksamhet.

Revisorsinspektionen är representerat i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen ska bland annat löpande identifiera, kartlägga och analysera riskerna och metoderna för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige samt sammanställa nationella riskbedömningar för penningtvätt och finansiering av terrorism. Funktionen ska även ge information till verksamhetsutövare och fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring för de myndigheter som utövar tillsyn enligt penningtvättslagstiftningen. Samordningsorganet har under 2017 publicerat en broschyr om rapporteringsplikten som riktar sig till samtliga verksamhetsutövare, däribland revisorer. Broschyren finns att ladda ner här.

I samband med detta har samordningsorganet också producerat dessa filmer

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism 

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (lång version)