Offentlighet och sekretess i disciplinärende

En anmälan som kommer in till RI blir en allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av anmälan om den inte är hemlig enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I RI:s disciplinärenden förekommer det ofta uppgifter som är hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen, exempelvis uppgifter som rör företagshemligheter för revisorns klienter. RI får inte lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär t.ex. att den som har anmält en revisor inte alltid har rätt att få läsa hela revisorns yttrande i ärendet.

När RI har meddelat ett beslut i ett ärende är beslutet offentligt.