Kvalitetskontrollrapporter

Här nedan finns de kvalitetskontrollrapporter avseende revisionsföretag, som reviderar företag av allmänt intresse, som RI hittills beslutat. Listan uppdateras fortlöpande.

RI:s kvalitetskontroller utförs dels på byrånivå (s.k. systeminriktad kvalitetskontroll), dels på uppdragsnivå för att ge RI underlag för att bedöma såväl effektiviteten i byråns system för kvalitetssäkring som kvaliteten i enskilda revisorers arbete.

Enligt RI:s rapporteringsform resulterar ett ärende om kvalitetskontroll på såväl system- som uppdragsnivå i att det revisionsföretag eller den revisor som är föremål för tillsynen får ett av följande beslut:

a) ärendet skrivs av, vilket innebär att kvalitetskontrollen har genomförts med godkänt resultat, eventuellt med en anmodan om att vidta vissa åtgärder, eller

b) ärendet överförs till ett disciplinärende, vilket i sin tur innebär att revisorn eller revisionsföretaget har underkänts i kvalitetskontrollen.

Om det upptäcks allvarliga systembrister i ett revisionsföretag öppnas ärendet på det företaget, om det är ett registrerat revisionsbolag, och annars på dem som är företrädare för revisionsföretaget. I det fall RI finner brister i hur en enskild revisors uppdrag har genomförts öppnar RI normalt ett disciplinärende på denna revisor.

Fr o m 15 mars 2018 har följande förändringar genomförts när det gäller kvalitetskontroller och kvalitetskontrollsrapporter.

  1. Rapporterna har fått ett nytt format och delas in i Sammanfattande bedömning, Inledning, Granskningsbrister, Dokumentationsbrister samt Bilaga Rättslig ram och utgångspunkter för kvalitetskontrollen. 

    Om granskningsbrister uppmärksammas i granskningsrapporten förelägger RI revisionsföretaget att lämna ett skriftligt svar på vilka åtgärder som har eller kommer att vidtas för att komma till rätta med bristerna.

    Dokumentationsbrist som i rapporten inte redovisas som granskningsbrist behöver inte kommenteras i särskild ordning av revisionsföretaget.

    Bilagan Rättslig ram och utgångspunkt för kvalitetskontrollen utgör standardtext och du kan läsa den här.

  2. När revisionsföretaget föreläggs att yttra sig över rapporterade brister ska detta svar inkludera detaljerad information om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras. Vidare ska svaret innehålla en analys av grundorsaker till identifierade brister, en s.k. root-cause analysis.

  3. Beslut om att ärendet skrivs av publiceras inte längre på RI:s hemsida, utan endast rapporten publiceras. Ärendet skrivs av när RI har fått svar på rapporten. Det framgår av rapporten om ett ärende har överförts till disciplinärende eller inte.

  4. Personvalda revisorer i företag av allmänt intresse inspekteras vart tredje eller vart sjätte år beroende på revisionsuppdragens storlek. Detta kan ske antingen i samband med en systeminriktad kvalitetskontroll eller i en separat kvalitetskontroll. När det sker i en separat kvalitetskontroll så betecknas rapporten: Kvalitetskontroll av personvald auktoriserad revisor som utför lagstadgad revision i företag av allmänt intresse. Det revisionsföretag där revisorn är verksam anges i rapporten.

Kvalitetskontrollrapporter