Kvalitetskontrollrapporter

Här nedan finns de kvalitetskontrollrapporter avseende revisionsföretag, som reviderar företag av allmänt intresse, som RI hittills beslutat. Listan uppdateras fortlöpande.

RI:s kvalitetskontroller utförs dels på byrånivå (s.k. systeminriktad kvalitetskontroll), dels på uppdragsnivå för att ge RI underlag för att bedöma såväl effektiviteten i byråns system för kvalitetssäkring som kvaliteten i enskilda revisorers arbete.

Enligt RI:s rapporteringsform utmynnar ett ärende om kvalitetskontroll på såväl system- som uppdragsnivå i att det revisionsföretag eller den revisor som är föremål för tillsynen får ett av följande beslut:

a) ärendet skrivs av, vilket innebär att kvalitetskontrollen har genomförts med godkänt resultat, eventuellt med vissa rekommendationer eller anmodan om att vidta vissa åtgärder, eller

b) ärendet överförs till ett disciplinärende, vilket i sin tur innebär att revisorn eller revisionsföretaget har underkänts i kvalitetskontrollen.

Om det upptäcks allvarliga systembrister i ett revisionsföretag öppnas ärendet på det företaget om det är ett registrerat revisionsbolag och annars på de som är företrädare för revisionsföretaget. I det fall RI finner brister i hur en enskild revisors uppdrag har genomförts öppnar RI normalt ett disciplinärende på denna revisor.

Kvalitetskontrollrapporter