Riskbaserad tillsyn

RI bedriver sedan 1 oktober 2017 en ny tillsynsform, riskbaserad tillsyn.

Kvalitetskontroller sker med regelbundna tidsintervall och disciplinärenden utreds efter anmälan, vilket ger dessa två tillsynsformer en tydlighet och transparens som inte finns för övrig tillsyn. Den riskbaserade tillsynen används för sådan tillsyn som inte är kvalitetskontroll eller disciplinärenden, utan är baserad på identifierade och/eller misstänkta riskfaktorer. Dessa kan uppmärksammas i inspektionens löpande verksamhet, genom regeringsuppdrag, i det nationella eller internationella samarbetet, eller genom övrig omvärldsbevakning.

Ett exempel på detta är när inspektionen observerat något i media och behöver utreda omständigheterna vidare för att kunna bedöma om det är en fråga som ska föras över till ett disciplinärende.

RI kan också utföra temagranskningar av exempelvis en revisionsbyrås riktlinjer och policyer avseende ett specifikt område eller en aspekt av byråns rutiner på systemnivå för att jämföra byråer i syfte att identifiera god revisionssed och/eller finna områden som behöver utvecklas.

Den riskbaserade tillsynen används även när RI, via FAR:s kvalitetsnämnd, får information om revisorer som har underkänts vid omkontroll i byråernas interna kvalitets­kontroll och där kvarstående brister är allvarliga.

Riskbaserad tillsyn är ett parallellspår till kvalitetskontroller. På samma sätt som vid kvalitetskontrollerna överförs ett ärende om riskbaserad tillsyn till den disciplinära verksamheten först när inspektionen kan konstatera att det finns väsentliga brister.

Riskbaserad tillsyn och dess kategorier

Temagranskningar

I en temagranskning tittar vi på en revisionsbyrås riktlinjer och policyer avseende ett specifikt område eller en aspekt av byråns rutiner på systemnivå för att jämföra byråer för att försöka identifiera god revisionssed och/eller finna område som behöver utvecklas.

Riskindikatorer framkomna från omvärldsbevakning

Dessa riskindikatorer kan antingen uppmärksammas i vår löpande verksamhet, genom regeringsuppdrag, i vårt nationella eller internationella samarbete, eller genom övrig omvärldsbevakning t.ex. media.

Tveksamheter vid förnyelse

Frågor som uppstår i samband med att kvalificerade revisorer ansöker om förnyelse av sitt godkännande/auktorisation som revisor.

Revisor som tidigare erhållit allvarlig varning

I vissa disciplinära åtgärden tilldelas revisorn en varning men med kommentaren att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter på ett så allvarligt sätt att RI inom ett till två år efter meddelad disciplinär åtgärd brukar följa upp revisorns arbete. Denna uppföljning faller inom riskbaserad tillsyn.

Underrättelser från FAR:s kvalitetsnämnd enligt beskrivning nedan

FAR:s kvalitetsnämnd skickar underrättelser till RI vid flera tillfällen varje år och delar av denna information ligger till grund för riskbaserad tillsyn.

  • Namn på samtliga revisorer som varit föremål för substansgranskning och för vilka beslut om omkontroll meddelats men där omkontroll ej kunnat genomföras pga utträde ur FAR.
  • Namn på samtliga revisorer som vägrat underkasta sig kvalitetskontroll och där FAR:s styrelse har beslutat att medlemskapet därmed har upphört.
  • Namn på samtliga revisorer där kontroll ej kunnat slutföras pga utträde ur FAR under påbörjad kvalitetskontroll.
  • Personer som i den interna kvalitetskontrollen underkänts vid omkontroll och kvarstående brister är allvarliga.
  • Personer som lämnat FAR utan godkänt resultat i det interna kvalitetskontrollsystemet för övergång till verksamhet i ett revisionsföretag som inte omfattas av FAR:s kvalitetskontroll.