Auktoriserad revisor

Revisorsinspektionen får ofta frågor om auktorisation/godkännande. Nedan görs ett försök att kortfattat besvara dessa frågor.

 • För att vara auktoriserad eller godkänd revisor måste man uppfylla särskilda i revisorslagen (2001:883) uppställda krav avseende bland annat utbildning, erfarenhet och redbarhet.

  Revisorsinspektionen är den myndighet som prövar ansökningar om auktorisation/godkännande som revisor. Auktorisation/godkännande gäller i fem år och måste därefter förnyas. Numera sker endast auktorisation av nya revisorer. Redan godkända revisorer kan dock bli beviljade fortsatt godkännande.

  En revisor som inte är auktoriserad eller godkänd (s.k. lekmannarevisor) omfattas inte av Revisorsinspektionens tillsyn och finns inte heller med i myndighetens register.

 • För att bli auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt auktorisation eller godkännande som revisor ska sökanden under de fem år som närmast föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 timmar. Mer än 750 av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska revideras av fysiska eller juridiska personer som har godkänts att utföra lagstadgad kvalificerad revision i den staten.* Uppdragen ska ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher.

  * Hit får alltid tillgodoräknas revision av aktiebolag, så länge dessa inte har valt att vara utan revisor.

 • Revisionsuppdragen ska ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher. Med detta avses minst två olika branscher.

 • Beslut om auktorisation ska normalt postas till folkbokföringsadressen senast två månader från att ansökan är komplett.

  Beslut om fortsatt auktorisation/godkännande postas normalt senast en månad innan nu gällande auktorisation/godkännande går ut. Beslutet postas till tjänsteadressen.

 • Revisorsinspektionen postar normalt påminnelse med blanketter till revisorn senast fyra månader innan auktorisationen eller godkännandet går ut. Det är viktigt att du har meddelat inspektionen dina korrekta adressuppgifter.

  Sökanden kan också själv skriva ut en blankett och posta ansökan till Revisorsinspektionen per post eller e-post.

 • Den som slutar utöva yrkesmässig revisionsverksamhet ska som huvudregel få sin auktorisation/sitt godkännande upphävt. Det går att ansöka om undantag (dispens) från yrkesverksamhetskravet, men sådana undantag beviljas restriktivt.

  Blanketter för upphävande och undantag ska skickas till Revisorsinspektionen per post eller e-post.

 • Om man vill återvända till yrket ska man uppfylla alla de krav som gäller för kvalificerade revisorer. Framför allt bör man tänka på att ha tillräckligt många revisionstimmar och att man endast kan tillgodoräkna sig sådana timmar som inte ligger längre bakåt i tiden än fem år.

  Den som hos Revisorsinspektionen har avlagt prov för revisorsexamen med godkänt resultat behöver inte göra det igen vid återkomst till yrket. För den som har varit auktoriserad revisor eller godkänd revisor utan att ha avlagt prov för revisorsexamen gäller särskilda regler enligt 2 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:3) om auktorisation, godkännande och registrering.

 • Ja, en revisor och revisionsföretaget är skyldiga att snarast anmäla ändring av arbetsförhållanden. Blanketten Anmälan om ny arbetsgivare ska fyllas i, undertecknas och skickas via post eller e-post till Revisorsinspektionen.

   

  Om du som revisor övergår till annan verksamhet ska du anmäla det till Revisorsinspektionen på särskild blankett ”Begäran om upphävande av auktorisation eller godkännande”. Blanketten ska undertecknas och skickas till Revisorsinspektionen per post eller e-post.