Hur många revisionstimmar behöver jag för att bli auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt auktorisation eller godkännande?

För att bli auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt auktorisation eller godkännande som revisor ska sökanden under de fem år som närmast föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 timmar. Mer än 750 av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska revideras av fysiska eller juridiska personer som har godkänts att utföra lagstadgad kvalificerad revision i den staten.* Uppdragen ska ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher.

* Hit får alltid tillgodoräknas revision av aktiebolag, så länge dessa inte har valt att vara utan revisor.