Äldre utbildningskrav

Till och med proven år 2024 har du möjlighet att få skriva provet för revisorsexamen med stöd av äldre utbildningskrav. På den här sidan hittar du information om denna möjlighet.

Såvitt gäller den teoretiska utbildningen så är det fram till det sista provet för år 2024 möjligt att ansöka om att få avlägga prov för revisorsexamen genom att använda delar av tidigare regelverk. Detta innebär att 3 och 4 §§ i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov tillämpas istället för 2 och 3 §§ i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen. Du ska då ha studerat företagsekonomi, juridik och de fyra ämnen som kallas för övriga ämnen (informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik).

  • I ämnet företagsekonomi ska du läst 90 hp där det ska ingå redovisning (inklusive koncernredovisning), revision, finansiering, ekonomistyrning och organisationslära. Skriver du din kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi räknas den till de 90 hp du ska ha uppnått.

 

  • Beskattningsrätt 15 hp. Ämnet beskattningsrätt ska innehålla inkomstbeskattning av företag. I ämnet ska också behandlas andra skatter och avgifter med anknytning till företag, främst mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

 

  • Handelsrätt 30 hp. Studierna ska omfatta minst 30 högskolepoäng. Särskilt avseende ska fästas vid associationsrätt samt lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott.

 

  • Övriga obligatoriska ämnen. Föreskrifterna säger att du även ska studera informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik. Dessa ämnen kan studeras var för sig eller integrerade i andra ämnen. Exempelvis brukar vi säga att ämnet matematik är integrerat i ämnet nationalekonomi då det anses tillräckligt matematiskt. Ämnet informationsteknik och datorsystem kan anses vara integrerat i statistik om det är så att det ingått någon datorövning där. Det ska alltid framgå av kursplan eller annan kursdokumentation att en datorövning ingått i kursen.