Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

Kvalitetskontrollsrapport Deloitte

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB och auktoriserade revisorer anställda där.

De ledningsfunktioner, system, rutiner, riktlinjer och policyer som har byggts upp inom Deloitte AB möter generellt kraven för att uppfylla gällande kvalitetsnormer. Revisorsinspektionens sammanfattande bedömning är att revisionskvaliteten i de utförda revisionsupp­dragen överlag har varit tillfredsställande.

Revisorsinspektionen har dock identifierat vissa uppdragsspecifika granskningsbrister där revisionskvaliteten kan förbättras samt vissa brister i tillämpningen av gällande regelverk.

Tag del av rapporten i sin helhet här.