Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 juni och avgjorde då ett dispensärende och fem tillsynsärenden

Vid sammanträdet beviljades den sökta dispensen. I ett av tillsynsärendena beslutades det om erinran och i resterande ärendena varning.

I ärendet 2023-579 prövades en revisors ansökan om undantag från anställningsförbudet. De angivna skälen för undantag var i huvudsak att möjliggöra för revisorn att bygga upp en ny revisionsverksamhet från grunden. Revisorn avsåg under år 2023 arbeta som internrevisor på en storbank på heltid, för att därefter under en period på mellan fyra–fem år trappa ned omfattningen av denna verksamhet med 20-25 procent per år och samtidigt öka omsättningen av den uppstartade revisionsverksamheten. Ansökan beviljades, dock endast för en period om två år.

I ärendena 2022-327 och 2022-328 bedömdes inte respektive revisor ha bedömt risken för penningtvätt på ett korrekt sätt i företag som bl.a. bedrev valutaväxlingsverksamhet.

I ett ärende, 2023-21, prövades frågan om revisorns övergripande ansvar för att hantera och säkerställa kvaliteten i revisionsuppdraget i enlighet med ISA 220, särskilt vad gäller medarbetares arbete och iakttagelser som borde ha kommunicerats till den huvudansvarige revisorn för fortsatt övervägande. Revisorn hade även i samma revisionsuppdrag inte utfört en tillräcklig granskning  av bolagets nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar efter balansdagen för att säkerställa att upplysningen i årsredovisningen om att nedskrivningsbehov inte förelåg var riktig.

Dispens

2023-579

Varning

2021-1778

2022-327

2022-328

2023-21

Erinran

2022-1056