Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 9 februari 2024 och avgjorde då sex tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det att i fyra fall meddela varning och i två fall erinran. Två av varningarna förenades med en sanktionsavgift.

I ärendet 2022-1895 meddelades revisorn en varning förenad med en sanktionsavgift på 60 000 kr. Revisorn hade vid sin granskning av en insamlingsstiftelse inte skaffat sig en sådan förståelse för verksamheten att hen kunnat identifiera och bedöma riskerna som var förenad med den. Revisorn hade inte heller utfört en tillräcklig granskning av intäktsströmmarna i stiftelsen och därtill uppvisat flera brister avseende skyldigheterna enligt penningtvättslagen.

I ärendet 2023-22 var det frågan om revisorn haft grund för ett s.k. neutralt uttalande i revisionsberättelsen. Tillsynsnämnden konstaterade att det inte var fråga om någon sådan undantagssituation då en revisor kan avstå från att ta ställning till om bolagens balans- och resultaträkningar bör fastställas. Revisorn gavs en varning.

Varning med sanktionsavgift

2022-1895
2023-649

Varning

2023-22
2023-1337

Erinran

2023-684
2023-1053