Upphandling av provkonstruktör

Revisorsinspektionen har påbörjat upphandlingen av konstruktion av prov för revisorsexamen åren 2025 till 2028.

Revisorsinspektionen har i uppdrag att anordna prov för revisorsexamen. Provkonstruktion samt rättning av provet har sedan myndigheten startade år 1996 alltid upphandlats. Nuvarande period löper ut i och med sista provet år 2024. Revisorsinspektionen har därför påbörjat en upphandling av en provkonstruktör för åren 2025 till 2028. Upphandlingsunderlaget finns att tillgå i upphandlingsverktyget TendSign (www.tendsign.com). Sista dag för anbud är den 11 april 2024 och anbuden är giltiga till den 11 juli 2024.

Referensnummer i TendSign är 2024/0123