Bli auktoriserad revisor

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov hos Revisorsinspektionen.

Den teoretiska utbildningen ska bestå av att du har minst en kandidatexamen (180 hp) i valfritt ämne från universitet eller högskola. Den praktiska utbildningen genomgår du under handledning av auktoriserad eller godkänd revisor och den sker vanligtvis genom att du är anställd som revisor på ett revisionsföretag. Utbildningen sker på heltid och ska följa ett utbildningsprogram som din handledare eller revisionsföretaget tillhandahåller. Du kan läsa mer om utbildningskraven för att bli auktoriserade revisor under Revisorsexamen i menyn.

Efter avklarad revisorsexamen med godkänt resultat kan ansökan om auktorisation lämnas till myndigheten. För att få auktorisationen godkänd krävs att du:

  • yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet.
  • är bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES.
  • varken är i konkurs, har näringsförbud, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, är förbjuden att lämna juridisk eller ekonomisk biträde i vissa fall eller är föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat.
  • är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.
  • inte är anställd någon annanstans än hos ett revisionsföretag eller s.k. ägarbolag.
  • har en försäkring med villkor som godkänns av Revisorsinspektionen.

En auktoriserad revisor har rätt att göra lagstadgad revision och titeln är skyddad. Du kan vara eller bli revisor utan att uppfylla ovannämnda krav men du kan inte använda titeln auktoriserad revisor, till exempel kan du vara lekmannarevisor, skatterevisor eller internrevisor. Du kan även bli redovisningskonsult och arbeta med redovisning och bokföring. Dock är det så att Revisorsinspektionens arbetsuppgifter endast berör auktoriserade revisorer vilket gör att vi inte kan hjälpa dig med information utöver det som rör utbildningskraven för auktoriserad revisor. Revisorsinspektionen har heller ingen information om arbetsmarknaden för auktoriserade revisorer.