Skärpta sanktioner mot Ryssland

Den 3 juni fattade EU beslut om skärpta sanktioner mot Ryssland. Dessa innefattar bl.a. ett förbud mot att tillhandahålla revision till den ryska staten och mot företag etablerade i Ryssland.

I förordningen, som går att läsa här, anges följande:

Artikel 5n
1. Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tjänster avseende redovisning, revision, inbegripet lagstadgad revision, bokföring eller skatterådgivning, eller företags- och organisationskonsulttjänster eller marknadsföringstjänster till
a) Rysslands regering, eller
b) juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.
2. Punkt 1 ska inte vara tillämplig vare sig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast 5 juli 2022 av avtal som inte är förenliga med denna artikel och som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.
L 153/60 SV Europeiska unionens officiella tidning 3.6.2022
3. Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att utöva rätten till försvar i rättsliga förfaranden och rätten till ett effektivt rättsmedel.
4. Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är avsedda att användas uteslutande av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.
5. Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som anges däri, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt
a) av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar, eller
b) för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland.

I skäl 26 lämnas viss ledning för tolkningen av den nya bestämmelsen:

Med beaktande av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar ska redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning omfatta registrering av affärstransaktioner förföretag och andra; granskning av räkenskaper och redovisning, skatteplanering och skatterådgivning för företag samt utarbetande av skattedokument. Företags- och organisations-konsulttjänster samt marknadsföringstjänster omfattar rådgivning och hjälp till företag avseende verksamhetsinriktning och företagsstrategier samt övergripande planering, organisation och styrning inom organisationer. Detta inkluderar förvaltningsarvoden, förvaltningsrevision; styrning av marknaden, mänskliga resurser, produktionsstyrning och rådgivning avseende projektledning; samt rådgivning och hjälp avseende metoder att förbättra kundernas image och deras relationer till allmänheten och andra institutioner.

De nya bestämmelserna trädde i kraft den 4 juni.