Kvalitetskontrollsrapport Mazars

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Mazars och auktoriserade revisorer anställda där.

Revisorsinspektionen har identifierat vissa brister i de ledningsfunktioner, system, rutiner och policyer som har byggts upp inom Mazars. Åtgärder behöver vidtas för att kraven enligt gällande kvalitetsnormer ska uppfyllas.

Revisorsinspektionen har också identifierat vissa uppdragsspecifika granskningsbrister där revisionskvaliteten kan förbättras. 

Tag del av rapporten i sin helhet här.