Kvalitetskontrollsrapport Rödl

Revisorsinspektionen (RI) har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisions­bolaget Rödl & Partner Nordic AB och auktoriserade revisorer anställda där.

 De ledningsfunktioner, system, rutiner, riktlinjer och policyer som har byggts upp inom Rödl & Partner Nordic AB möter generellt kraven för att uppfylla gällande kvalitetsnormer. RI:s sammanfattande bedömning är att revisionskvaliteten i de utförda revisionsupp­dragen överlag har varit tillfredsställande.

RI har dock identifierat vissa uppdragsspecifika granskningsbrister där revisionskvaliteten kan förbättras samt vissa brister i tillämpningen av gällande regelverk.

Tag del av rapporten i sin helhet här.