Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 10 februari 2023 och avgjorde då sex tillsynsärenden och ett förhandsbesked

Vid sammanträdet beslutades det i två fall om varning och erinran i fyra fall. Ärendet om förhandsbesked besvarades jakande.

I ärendet 2022-284 behandlas en revisors uppdrag i ett bolag som bedrev handel med mobiltelefoner. Trots ett flertal omständigheter som indikerade hög risk för penningtvätt bedömde revisorn att risken var låg. Den felaktiga riskbedömningen medförde att revisorn inte hade förutsättningar att vidta tillräckliga och ändamålsenliga åtgärder för kundkännedom och övervakning. I beslutet tydliggörs bl.a. att revisorns åtgärder för övervakning enligt penningtvättslagen inte kan begränsas till hans eller hennes egna transaktioner med kunden utan måste avse allt det som revisionen omfattar. Tillsynsnämnden uttalar att övervakningen i praktiken kan genomföras genom den faktiska revisionen. Revisorn måste därvid beakta den åsatta kundriskprofilen och de indikatorer som har legat till grund för denna. Han eller hon måste också vara särskilt uppmärksam på avvikande aktiviteter och transaktioner i kundens verksamhet. Identifierade risker måste vävas in i såväl revisionsplaneringen, riskbedömningen som granskningen. En revision, som uppfyller dessa kriterier och genomförs med professionell skepticism, får normalt anses innefatta tillräckliga övervakningsåtgärder enligt penningtvättslagen. Mot bakgrund av den bristande granskningen och bristerna i efterlevnaden av penningtvättslagen gavs revisorn en varning.

Ärendet 2022-1947 rörde en ansökan om förhandsbesked. Tillsynsnämnden fann att det redovisade uppdraget som styrelseledamot i en lokal företagar­organisation var förenligt med 25 § revisorslagen. I beslutet erinras dock särskilt om den skyldighet som revisorer har enligt 21 a § revisorslagen att för varje uppdrag i revisionsverksamheten bedöma sitt oberoende. Detta mot bakgrund av de uppgifter som revisorn lämnat om att det i dagsläget är två revisionsklienter som sitter i styrelsen i företagsorganisationen vilket ger revisorn särskild anled­ning att pröva om det nu aktuella engagemanget i organisationen ger upphov till oberoendehot i enskilda revisions­uppdrag.

I ärendet 2021-1532 gavs revisorn en varning. Ärendet behandlar frågan om kundens riskprofil enligt penningtvättslagen. Det förelåg omständigheter i det aktuella uppdraget – inbegripet sådana som i revisionsföretagets allmänna riskbedömning hade pekats ut som riskindikatorer – vilket borde ha föranlett att kundriskprofilen skulle bedömas som högre än normalt. Bolaget hade bland annat under de senaste fem åren gått med förlust och regelmässigt erhållit olika kapitaltillskott, det aktuella året från sin huvudleverantör. Mot denna bakgrund behandlas också frågan om förhållandena var sådana att det förelåg väsentlig osäkerhetsfaktor avseende bolagets förmåga till fortsatt drift. Även frågan om godtagbar granskning utförts avseende intäkter och händelser efter balansdagen behandlas. Slutligen behandlas frågan om revisorn lämnade sin revisionsberättelse innan denne fått del av en underskriven årsredovisning.

Varning

2021-1532

2022-284

Erinran

2022-852

2022-903

2022-1664

2022-1759

Förhandsbesked

2022-1947