Tillsyn

RI utövar tillsyn över kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag.

Tillsynsområdet, som är den enskilt största verksamheten vid myndigheten, innefattar:

• Periodiskt återkommande kvalitetskontrollDenna sker av kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag. Kvalitetskontrollen sker i dels genom den särskilda kvalitetskontrollen av företag av allmänt intresse, dels övrig kvalitetskontroll.

Disciplinärenden: Utredning sker efter anmälan eller att RI på eget initiativ öppnar ett ärende. Inom RI finns ett särskilt beslutsorgan, Tillsynsnämnden för revisorer, som bl.a. fattar beslut i frågor om disciplinära åtgärder.

Riskbaserad tillsyn: Detta är ärenden som initieras av RI och som är baserade på identifierade och/eller misstänkta riskfaktorer.

Förhandsbesked: Dessa kan avse antingen om en revisor med hänsyn till sin opartiskhet och självständighet kan inneha ett visst revisionsuppdrag eller om en revisor får utöva viss s.k. sidoverksamhet.

Allmänt om tillsynsverksamheten

Revisionen ska verka utifrån lagstiftning samt internationellt vedertagna normer och standarder. För att säkra dess kvalitet och förtroende behöver även revisorn själv vara föremål för tillsyn och systematisk uppföljning. Ett viktigt syfte med RI:s tillsyn är att bidra till transparens, hög revisionskvalitet och ökat förtroende.

RI:s samlade tillsynsverksamhet har stora möjligheter att hitta de brister i revisionskvalitet och yrkesetik som kan förekomma. Tillsynsverksamheten ska vara relevant, professionell och rättssäker. Detta innebär att den kännetecknas av:

Relevans: tillsynen är aktuell och inriktad mot risk och väsentlighet. Kvalitetskontroller och disciplinärenden ska avgöras inom rimlig tid.

Professionalitet: tillsynen är kunskapsbaserad och utgår från gällande god revisors- och revisionssed. Tillsynsobjekten har insyn i hur och varför tillsynen genomförs. Krav som ställs i myndighetens beslut ska vara tydliga och uppföljningsbara. Vi har en god dialog med dess intressenter och tillsynsobjekt.

Rättssäkerhet: våra beslut vilar på goda grunder. Tillsynen utförs enligt gällande regelverk och praxis samt att likvärdiga bedömningar görs i likvärdiga fall. Tillsynen är oberoende och låter sig inte påverkas av olika intressenter.