Tillsyn

Revisorsinspektionen utövar tillsyn över kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag.

Tillsynsområdet, som är den enskilt största verksamheten vid myndigheten, innefattar:

Riskbaserad tillsyn: Utredningen görs baserat på identifierade och/eller misstänkta riskfaktorer efter anmälan eller genom att Revisorsinspektionen på eget initiativ öppnar ett ärende. Utredningen inom den riskbaserade tillsynen kan leda till att det blir aktuellt att meddela disciplinära åtgärder till enskilda revisorer eller registrerade revisionsbolag. Inom Revisorsinspektionen finns ett särskilt beslutsorgan, Tillsynsnämnden för revisorer, som bl.a. fattar beslut i frågor om disciplinära åtgärder.

• KvalitetskontrollKvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag är föremål för återkommande kvalitetskontroller. Dessa sker dels genom särskilda kvalitetskontrollen av företag av allmänt intresse, dels genom övrig kvalitetskontroll.

• Tematillsyn: Denna tillsynsform är riktad mot revisionsbranschen som helhet och mot ett specifikt område eller revisionsfråga. Vid en kvalitetskontroll eller riskbaserad tillsyn granskas ett specifikt revisionsföretags kvalitetssystem eller en enskild revisor. En tematillsyn omfattar däremot normalt flera revisionsföretag/revisorer i syfte att få en bättre helhetsbild samt kunna identifiera gemensamma utmaningar, ”best practice” eller ett förbättringsbehov för branschen.

Allmänt om tillsynsverksamheten

Revisionen ska verka utifrån lagstiftning samt internationellt vedertagna normer och standarder. För att säkra dess kvalitet och förtroende behöver även revisorn själv vara föremål för tillsyn och systematisk uppföljning. Ett viktigt syfte med Revisorsinspektionens tillsyn är att bidra till transparens, hög revisionskvalitet och ökat förtroende.

Revisorsinspektionens samlade tillsynsverksamhet har stora möjligheter att hitta de brister i revisionskvalitet och yrkesetik som kan förekomma. Tillsynsverksamheten ska vara relevant, professionell och rättssäker. Detta innebär att den kännetecknas av:

Relevans: tillsynen är aktuell och inriktad mot risk och väsentlighet. Kvalitetskontroller och tillsynsärenden ska avgöras inom rimlig tid.

Professionalitet: tillsynen är kunskapsbaserad och utgår från gällande god revisors- och revisionssed. Tillsynsobjekten har insyn i hur och varför tillsynen genomförs. Krav som ställs i myndighetens beslut ska vara tydliga och uppföljningsbara. Vi har en god dialog med dess intressenter och tillsynsobjekt.

Rättssäkerhet: våra beslut vilar på goda grunder. Tillsynen utförs enligt gällande regelverk och praxis samt att likvärdiga bedömningar görs i likvärdiga fall. Tillsynen är oberoende och låter sig inte påverkas av olika intressenter.