Internationella rapporter

Den 8 mars 2018 publicerade IFIAR sin årliga survey och den 7 september 2017 lämnade EU-kommissionen sin marknadsrapport.

IFIAR Survey of Inspection findings

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) släppte den 8 mars 2018 sin årliga IFIAR Survey of Inspection findings. Rapporten, som har publicerats årligen sedan 2012, omfattar medlemsorganisationernas iakttagelser i samband med kvalitetskontroller av de sex största internationella revisionsföretagens revisioner av företag av allmänt intresse.

En iakttagelse definieras som att revisorerna inte har tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för sitt uttalande eller inte har identifierat ett potentiellt fel vad gäller redovisningsprinciper. En iakttagelse behöver inte indikera att det finns ett väsentligt fel i en årsredovisning. Syftet med rapporten är inte att mäta statistiska förändringar i revisionskvaliteten utan att följa trender och återkommande kvalitetsbrister i syfte att förbättra kvaliteten på utförd revision. De finns inte någon bedömning av hur allvarliga de enskilda iakttagelserna är.

42 av IFIAR:s medlemsländer har deltagit och av dessa har 32 länder lämnat underlag som omfattar 111 nationella revisionsföretags interna kvalitetskontrollsystem. 33 länder har lämnat underlag som omfattar revisionen av 918 företag av allmänt intresse.

I rapporten framgår att för 40 % av de uppdrag som kvalitetskontrollerades fanns minst en iakttagelse, jämfört med 42 % i undersökningen 2016 och 47 % i undersökningen 2014. Det finns ett behov av förbättringar när det gäller kvaliteten i revisionsuppdragen. IFIAR noterar också att de globala revisionsföretagen måste fortsätta sitt arbete med att förstärka sitt interna kvalitetskontrollsystem och att se till att utförd revision oavsett land utförs med samma höga kvalitet.

Här hittar du IFAIR Survey of Inspection Findings 2017.

Här hittar du IFIAR:s hemsida och IFIAR:s pressrelease.

EU-kommissionens marknadsrapport

Den 7 september 2017 lämnade kommissionens sin rapport om övervakning av utvecklingen på marknaden för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse till rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska systemrisknämnden och Europaparlamentet.

Analysen i rapporten grundar sig på uppgifter som kommissionen får från nationella myndigheter som ansvarar för tillsyn av revision och Europeiska konkurrensnätverket. Den information som samlas in från kvalitetssäkringssystemen hjälper till att mäta de nya revisionsreglernas effektivitet, både för investerarskydd och för offentlig tillsyn.

De tillgängliga uppgifterna visar en skiftande revisionsmarkand vad gäller såväl storlek som struktur i EU och bekräftar att marknaden för lagstadgade revisioner i företag av allmänt intresse förblivit relativt koncentrerad i de flesta medlemsstater.

 • Det finns drygt 250 000 personer registrerade som lagstadgade revisorer i EU, av dessa är cirka 26 % anställda av eller delägare i ett revisionsföretag
 • Ungefär 5 % av det totala antalet registrerade revisionsföretag i EU utför lagstadgad revision av företag av allmänt intresse
 • I 15 av 21 medlemsstater har de fyra stora mer än 80 % av marknadsandelen för omsättning för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse
 • Koncentrationen på marknaden är högst avseende lagstadgad revision för banker och försäkringsföretag (ungefär 80 %) och lägst för kategorin nationella företag av allmänt intresse (runt 50 %)

Rapporten belyser även kvantitativa och kvalitativa aspekter av kvalitetssäkring som rapporterats av de nationella tillsynsmyndigheterna. Även om rapporten fokuserar på information relaterad till företag av allmänt intresse uppmanades de nationella myndigheterna även att lämna information om andra företag. 

 • Procentandelen för inspektioner av företag av allmänt intresse ligger på i genomsnitt ungefär 10 % på EU-nivå.
 • Informationen visar på tre återkommande problem:
  - brister i de interna systemen för kvalitetskontroll
  - underlåtenhet att dokumentera vissa aspekter av revisionsuppdraget
  - brist på tillräckliga revisionsbevis på att ha utfört en fullständig revisionsbedömning
 • Exempel på andra, mer varierade problem, som återspeglar de olika marknadernas särskilda struktur är till exempel brister vid koncernrevisioner i mindre medlemsstater, kvalitetskontroller för uppdrag i medlemsstater med starkare revisionspraxis och utbildning i medlemsstater med mindre omfattande erfarenhet av revisionsinspektioner

Detta är den första rapporten från kommissionen och den kommer fungera som basscenario för framtida rapporter. Nästa gemensamma rapport bör enligt kommissionen analysera om de tre vanligaste problem som identifierats (brister i de interna kvalitetssystemen, dokumentationsbrister och brist på tillräckliga revisionsbevis) riskerar att bli strukturellt återkommande samt utvärdera vilka de potentiella konsekvenserna kan bli för hela marknaden.

Här hittar du EU-kommissionens rapport i sin helhet.

Du kan läsa mer om den svenska marknaden här.