En utredning om revisionspliktens återinförande

En utredare har fått i uppdrag att bl.a. överväga om revisionsplikten för små aktiebolag bör återinföras

Den ekonomiska brottsligheten i samhället orsakar stor skada, såväl för samhället som näringslivet. Ofta används företag i brottsligt syfte. Regeringen har därför beslutat tillsätta en utredning – Bolaget som brottsverktyg – något som Revisorsinspektionen välkomnar. Av utredningsdirektiven framgår bland annat att ett återinförande av revisionsplikten för små aktiebolag ska övervägas.

– Kampen mot den ekonomiska brottsligheten är och kommer fortsatt vara en prioriterad fråga för Revisorsinspektionen. Vi ser mycket positivt på regeringens initiativ och välkomnar förslag till åtgärder som innebär att revisorer används som ett av samhällets verktyg i kampen mot den ökande ekonomiska brottsligheten för att motverka och förebygga sådan brottslighet, säger Per Johansson, myndighetschef.

I Revisorsinspektionens uppdrag från regeringen ligger ansvaret att säkerställa tillgången nationellt till kvalificerade revisorer så att näringslivet och samhället i övrigt har tillgång till revisorer som kan revidera privat och offentlig verksamhet. Revisorskåren har sedan revisionspliktens avskaffande år 2010 minskat med ca 25 %, från 4 050 till i dag 3 008 revisorer. Ett återinförande av revisorsplikten får sannolikhet konsekvenser på behovet av revisionstjänster i samhället. Dessa måste noga analyseras och en långsiktig åtgärdsplan utarbetas. Revisorsinspektionen kommer som ett led i detta arbete bjuda in representanter från revisionsbranschen till samtal för att identifiera möjliga utmaningar och förslag till åtgärder.

Revisorsinspektionen genomförde den 5 maj i år ett framtidsseminarium ”Företag som brottsverktyg” tillsammans med revisorsbranschen, akademin, intresseorganisationer och brottsbekämpande myndigheter. Läs vidare vilka lärdomar som drogs från seminariet här.