Examensrådets ledamöter har omförordnats till 2023

Revisorsinspektionens examensråd är ett rådgivande organ till myndigheten och rådet ansvarar i första hand för revisorsexamen.

År 1996, då Revisorsnämnden, förordnades de första ledmöterna i examensrådet. Rådets huvudsakliga uppgift var då, och är så även idag, att ansvara för utformningen av revisorsexamen. Det innebär att se till att provet håller en hög och jämn kvalitet samt svårighetsgrad. En upppgift är också att stödja myndigheten i utbildningsfrågor. 

Ledamöterna är fem till antalet och har sedan inrättandet bestått av tre auktoriserade revisorer och två professorer i ämnet företagsekonomi, särskilt revision och redovisning. Rådets medlemmar ska ha ett särskilt intresse av provkonstruktion samt utbildning i redovisning och revision.

Examensrådets ledamöter utses av myndighetschefen och förordnas normalt på tre år. I början av år 2020 förordnades följande fem personer i examensrådet:

  • Kristian Stensjö, ordförande, auktoriserad revisor, Deloitte AB
  • Björn Irle, auktoriserad revisor, PwC AB
  • Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet
  • Mia Rutenius, auktoriserad revisor, Grant Thornton AB
  • Walter Schuster, professor, Handelshögskolan i Stockholm