Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 27 oktober 2023 och avgjorde då fem tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det att i två fall upphäva godkännandet som revisor och att i tre fall meddela varning. En av varningarna förenades med en sanktionsavgift.

Ärendet 2023-632 avser ett stort antal granskningsrapporter av olika slag som en revisor lämnat. Beslutet behandlar vidtagna granskningsåtgärder och revisorsyttrandenas utformning. Revisorns godkännande upphävdes med omedelbar verkan.

I ärendet 2023-10 prövades frågan om revisorns ansvar enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I egenskap av företrädare för ett revisionsföretag, kritiserades revisorn för att revisionsföretaget inte hade upprättat en allmän riskbedömning i enlighet och inte heller hållit sina rutiner på området uppdaterade. Utöver detta visade en granskning av revisorns åtgärder i fem enskilda uppdrag att han på ett mycket allvarligt sätt hade åsidosatt flertalet av de grundläggande skyldigheter som penningtvättsregelverket kräver av en verksamhetsutövare. I ett av uppdragen uppvisade revisorns granskning i flera avseenden brister. Revisorns godkännande som revisor upphävdes med omedelbar verkan.

I ärendet 2023-652 meddelades revisorn en varning förenad med en sanktionsavgift om 60 000 kr. Grunden för detta var att revisorn i egenskap av företrädare för ett revisionsföretag hade underlåtit att upprätta en allmän riskbedömning och rutiner i enlighet med penningtvättslagen och att det förekommit brister avseende skyldigheterna enligt penningtvättslagen i två revisionsuppdrag.

Upphävande

2023-10

2023-632

Varning med sanktionsavgift

2023-652

Varning

2022-466

2023-303