Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 17 december 2021 och avgjorde då elva ärenden

Vid sammanträdet beslutades det i ett fall om upphävande, i tre fall om varning och erinran i sju.

I ärendet 2021-461 var arten och omfattningen av bristerna i revisionsarbetet sådana att det gav anledning att ifrågasätta hans förmåga att fullgöra en godtagbar revision varför hans auktorisation upphävdes med omedelbar verkan.

I ärendet 2021-1423 gavs revisorn en varning för att i en revisionsberättelse av förbiseende ha lämnat ett flertal oförenliga uttalanden, bl.a. i fråga om tillstyrkande av fastställande av det reviderade bolagets resultat- och balansräkningar.

Ärendet 2021-1346 rörde en revisor som hade genomfört 77 timmars fortbildning under den femårsperiod som föregick hans ansökan om fortsatt auktorisation. Som skäl till att han inte nått upp till de 100 timmar som krävs hade revisorn angett att under en period år 2017 varit heltidssjukskriven och att han därefter arbetade endast 50 procent. Tillsynsnämnden konstaterade att kravet i verksamhetsföreskrifterna omfattar en femårsperiod och att det därför funnits goda möjligheter för revisorn att planera sin tid så att kravet hade kunnat uppfyllas.

Upphävande

2021-461

Varning

2021-3

2021-1046

2021-1423

Erinran

2021-1090

2021-1346

2021-1419

2021-1420

2021-1421

2021-1539

2021-1573