Revisorsinspektionen har besvarat SOU:n 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

I SOU:n lämnas förslag på hur Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ska genomföras i svensk rätt.

Betänkandet innehåller bestämmelser om skydd i form av ansvarsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder och repressalier när en person i ett arbetsrelaterat sammanhang får del av information om missförhållanden och rapporterar denna.

Utifrån direktivets tänkta tillämpningsområde anser Revisorsinspektionen att det kan ifrågasättas om revisorer bör omfattas av lagens skydd vad gäller missför­håll­anden som uppstått eller kommer att uppstå hos klienter.

Om lagstiftaren emellertid anser att revisorer ska omfattas av lagen anser Revisors­inspek­tionen att det väcker det vissa frågor kring tystnadsplikten. Vidare anser Revisors­inspek­tionen att det finns behov av vidare beredning kring vissa tillsynsfrågor.

Revisorsinspektionens remissvar finner ni här.