Verksamhetsplanen för år 2021

Verksamhetsplanen är klar och vi har kommit igång med arbetet kring olika utvecklingsaktiviteter. Vi blickar framåt och fokuserar på vad vi vill åstadkomma i år.

Under år 2021 kommer vi fortsatt att arbeta med att utveckla organisation och arbetssätt mot ökad relevans och effektivitet samt driva och föreslå åtgärder som stärker revisionen i Sverige. De senaste åren har det varit myndighetens strategi att anpassa både den egna organisationen och inriktningen på arbetet som myndigheten utför. Målet med detta har varit att tillsynsverksamheten ska få ett ökat fokus på utveckling och lärande för branschen. Målet har varit att bidra till att revisorerna bedriver en revisionsverksamhet som är av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav. Revisorsinspektionens bedömning är att detta uppnås bäst genom att stödja revisorerna i att göra rätt.

Att påföra disciplinära åtgärder är en viktig del av tillsynen. Men den reaktiva tillsynen har också sina begränsningar och riskerar att inte på ett effektivt sätt främja det kollektiva lärandet i branschen. Revisorsinspektionen har därför successivt infört och lagt ökat fokus på tillsynsformerna kvalitetskontroller och tematillsyn. Myndigheten bedömer att bästa effekt uppnås med en balans mellan alla tillsynsformerna. Genom regelbundna och noggranna kvalitetskontroller betonas och testas revisionsföretagens egna ansvar för revisionskvaliteten. De intressantaste frågorna kan utredas och besvaras genom tematillsynen där vi kan välja ut frågor och belysa frågeställningar som är relevanta för hela branschens fortsatta lärande.

Kärnverksamheten – tillsyn, examination och tillstånd – kommer att bedrivas som planerat och enligt uppställda mål. Vår bedömning är att verksamheten även fortsättningsvis till viss del påverkas av covid-pandemin med risken för vissa störningar. Främst gäller detta genomförande av provet för revisorsexamen.

Under året kommer vi att ta fram en ny strategisk plan för perioden 2022 – 2026. Målsättningen är en plan som vi kan samlas bakom och som ger myndigheten en riktning för framtiden och som tar sin utgångspunkt i omvärldens behov. Den strategiska planen ska visa på myndighetens samhällsnytta och synliggöra inspektionens möjligheter att medverka till ökat förtroende för revisionen, samt revisionens förändring och utveckling.

Nya tekniska lösningar och förväntningar på vad revisionen ska leverera för tjänster utmanar revisionsbranschens förmåga att både omhänderta och anpassa sig till de nya förutsättningar och förväntningar som detta innebär. Myndigheten kommer att under år 2021 kartlägga branschens digitalisering och automatisering i en tematillsyn.

Digitaliseringen påverkar även Revisorsinspektionens verksamhet. Möjligheterna till ökad effektivitet, bättre service och högre säkerhet måste fortsatt utforskas. Under året står därför en digitalisering av processen kring provverksamheten och säker kommunikation med myndighetens målgrupper i fokus. Myndighetens IT-säkerhet är även ett område som kommer att ägnas särskild uppmärksamhet.

Därtill ser samhället med oro på den ökade ekonomiska brottsligheten i Sverige. En riskfaktor som flera myndigheter fört fram i samhällsdebatten, är att bolag används som brottsverktyg och då särskilt bolag som saknar revisor. De senaste årens uppmärksammade skandaler kring penningtvätt har bidragit till att aktualisera revisorns roll och ansvar för att upptäcka och förebygga ekonomiska brottslighet och penningtvätt. Frågor kring ekonomisk brottslighet och penningtvätt kommer därför fortsatt vara prioriterade under året.

För Revisorsinspektionen handlar det även om att följa den internationella och nationella utvecklingen när det gäller revision, vara lyhörd på intressenternas förväntningar på revisorernas granskning samt stödja branschens anpassning.

VP 2021 ska mot bakgrund av det ovan sagda inriktas mot följande områden:

1. Framtagande av en ny strategisk plan för 2022–2026

2. Förebyggande tillsyn

3. Digitalisering och IT-säkerhet

4. Ekonomisk brottslighet och penningtvätt