Årsredovisning 2021

Revisorsinspektionen har överlämnat årsredovisningen för år 2021 till regeringen.

Sammanfattande resultat och viktiga händelser

 • Kärnverksamheten har genomförts som planerat och enligt uppställda mål.
 • Nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 1 januari 2022. De nya reglerna tydliggör revisorns ansvar.
 • Lämplighetsprov anordnades i egen regi för utländska revisorer som vill erhålla auktorisation i Sverige. Detta har tidigare utförts av extern part.
 • Handläggningstiderna för den riskbaserade tillsynen har fortsatt att minska. 71 procent av alla ärenden har avslutats inom sex månader, 89 procent inom ett år.
 • Proven för revisorsexamen anordnades corona-säkert vid tre tillfällen på ett flertal platser i Sverige trots den rådande pandemin.
 • Tematillsynsrapporten om digitalisering har gett värdefull kunskap i hur långt branschen kommit i sin digitalisering samt vilka utmaningar och möjligheter detta medför.
 • Tillsynsnämnden för revisorer har fattat flera principiellt viktiga beslut som är vägledande för branschen. Detta gäller annat bland omställningsstöd, penningtvätt och kvalificerade revisorers uppdrag som sakkunnigt biträde vid revisionen av en kommun.
 • Årets resultat visar ett överskott på 1 005 tkr.
 • Myndighetskapitalet uppgår vid utgången av år 2021 till 1 934 tkr.
   

Läs årsredovisningen i sin helhet här.