Kvalitetskontrollrapporter

Revisorsinspektionen har publicerat två rapporter avseende utförd kvalitetskontroll av EY när det gäller två personvalda auktoriserade revisorer i ett företag av allmänt intresse.

Kontrollen har varit enbart uppdragsbaserad och har inte omfattat EY:s ledningsfunktioner, system, rutiner, riktlinjer och policyer.

Revisorsinspektionens sammanfattande bedömning är att revisionskvaliteten i det utförda revisionsuppdraget överlag har varit tillfredsställande. Tag del av rapporterna i sin helhet här.