Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 december 2022 och avgjorde då sju tillsynsärenden och två förhandsbesked

Vid sammanträdet beslutades det i två fall om varning och erinran i två fall. Båda ärendena om förhandsbesked besvarades jakande.

I ärendet 2021-1879 behandlas en revisors uppdrag i ett aktiebolag avseende omställningsstöd. Beslutet behandlar revisorsyttrandets utformning, där det inte framgick vilken typ av granskning som det baserades på eller med vilken säkerhet. Revisorn hade vidare intygat att bolaget inte erhållit annat stöd som ska avräknas, vilket inte var fallet. Som grund för detta påstående fanns inte någon utförd granskning. Revisorn gavs en varning.

I ett av ärendena, 2021-1858, behandlas frågan om revisorn hade inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för vissa transaktioner med ett finansieringsbolag. Vidare behandlas frågan om huruvida revisorn hade gjort överväganden i tillräcklig omfattning för att kunna bedöma frågan om förvärvslåneförbudets eventuella tillämplighet. Slutligen behandlades frågan om revisorn hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna ha grund att dra slutsatsen att det i revisionsberättelsen räckte att lämna en särskild upplysning enligt ISA 706 i stället för att lämna en särskild upplysning i enlighet med 9 kap. 31 a § aktiebolagslagen (2005:551) och agera i enlighet med ISA 570 rörande eventuell förekomst av väsentliga osäkerhetsfaktorer som kunde väcka betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

I ärendet 2022-0283 behandlas en revisors uppdrag i två bolag. Det ena bolaget bedrev sedan ett år tillbaka handel med mobiltelefoner och det andra var verksamt inom värdepappershandel. Båda bolagen hade gjort en avsevärd omsättningsökning jämfört med föregående år och mobilbolaget var därtill föremål för en skatterevision avseende mervärdesskatteredovisningen för det aktuella räkenskapsåret. Revisionsarbetet uppvisade allvarliga brister bl.a. i granskningen av intäkterna i bolagen och trots ett flertal omständigheter som indikerade hög risk för penningtvätt bedömde revisorn att risken var normal. Mot bakgrund av den bristande granskningen och bristerna i efterlevnaden av penningtvättslagen gavs revisorn en varning. 

Varning

2021-798

2021-1858

2021-1879

2022-283

2022-1053

Erinran

2022-758

2022-805

Förhandsbesked

2022-1619

2022-1628