Nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål mellan Revisorsinspektionen och Länsförsäkringar AB.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i ett pressmeddelande:

Om en myndighet, i en fråga som ligger utanför myndighetens beslutskompetens, ger ett ställningstagande en sådan utformning att det får – eller är ägnat att få – faktiska verkningar för någon, uppkommer ett överklagbart beslut som efter överklagande ska undanröjas.

Revisorsinspektionen har tillsyn över revisorer och registrerade revisionsbolag. Tillsynen omfattar bl.a. att dessa har tillfredsställande ansvarsförsäkringar.

Efter att ett försäkringsbolag kommit in med en begäran om godkännande av villkorsändringar i en ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsbolag meddelade Revisorsinspektionen ett beslut enligt vilket planerade ändringar inte godkändes. Försäkringsbolaget överklagade beslutet och yrkade att villkorsändringarna skulle godkännas.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Revisorsinspektionens ställningstagande har sådana faktiska verkningar för försäkringsbolaget att det utgör ett överklagbart beslut. Av den aktuella regleringen följer att inspektionen kan ingripa mot revisorer och revisionsbolag som inte har ett tillfredsställande försäkringsskydd, men saknar rätt att fatta beslut riktade till försäkringsbolag. Eftersom Revisorsinspektionen agerat utanför sin beslutskompetens har det överklagade beslutet undanröjts.

Revisorsinspektionens chefsjurist Anders Ahlgren lämnar följande kommentar.

Vi välkomnar Högsta förvaltningsdomstolens dom. Den slutsats som domstolen har kommit till överensstämmer med det handläggningssätt som Revisorsinspektionen har anlagt sedan en tid tillbaka och som innebär att vi prövar försäkringsvillkoren i revisorns ansvarsförsäkring i samband med en ansökan om ny eller fortsatt auktorisation. Däremot prövar vi inte längre försäkringarna i förhand på ansökan av försäkringsgivaren. Vi är fortsatt angelägna om en konstruktiv dialog med försäkringsbranschen, men som domen tydligt visar så kan vi bara fatta formella beslut gentemot våra tillsynsobjekt.

 

Här hittar du Högsta förvaltningsdomstolens avgörande.