Bedömning av prov

Här finns information om hur prov för revisorsexamen bedöms.

Bedömning av svar sker utifrån en svarsmall. Alternativa svar kan, beroende på motiveringar, även beaktas vid bedömningen. Svar på varje uppgift, eller deluppgift, bedöms enligt följande gradering i exempelvis en fråga omfattande fyra poäng:

  • 5 p - Mycket bra svar
  • 4 p - Bra svar
  • 3 p - Acceptabelt svar
  • 2 p - Svar med vissa brister
  • 1 p - Svar med stora brister
  • 0 p - Uteblivet eller felaktigt svar

Krav för godkänt resultat

För godkänt resultat på prov krävs 90 poäng av 150 utan några särskilda krav på fördelning av poäng på olika uppgifter.

Förnyad bedömning

Underkända tentander har rätt att begära förnyad bedömning. En sådan begäran ska innehålla de motiv för förnyad bedömning som sökanden vill anföra. Revisorsinspektionens beslut rörande examinationen kan inte överklagas.

En begäran om förnyad bedömning ska vara strukturerad och avgränsas till de specifika deluppgifter som tentanden önskar ska bli föremål för den förnyade bedömningen. För varje sådan deluppgift ska tentanden lämna väl underbyggda skäl till varför poängsättningen ska ändras och även uppgift om hur många ytterligare poäng han eller hon begär att få.