2019

Utbildningsplan för ABC Revision AB

Revisionsföretaget ABC Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för HGM Revision AB

Revisionsföretaget HGM Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Tolkningshjälp avseende revisorers inblandning när det gäller finansiella rapporter i ESEF-formatet

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Guidelines on auditors’ involvement on financial statements in ESEF.

Infographics angående kvalitetsbrister

Samarbetet mellan EU:s medlemsstaters behöriga myndigheter är organiserat inom ramen för en kommitté för europeiska tillsynsorgan för revisorer (Committee of European Auditing Oversight Bodies –...

Tolkningshjälp avseende EU-förordningen

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Duration of the audit engagement.

Åtta nya auktoriserade revisorer

Sverige har under november 2019 fått åtta nya auktoriserade revisorer. Det finns nu totalt 3107 kvalificerade revisorer och 175 registrerade revisionsbolag.

Vi söker erfaren kvalificerad revisor

Är du revisor och vill du vara med och forma den framtida revisionen i Sverige? Hos oss har du möjlighet att påverka utvecklingen i revisionsbranschen och att arbeta med frågor som stärker...

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 8 november 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 8 november 2019 och avgjorde då tio tillsynsärenden.

Utbildningsplan för RSM Göteborg KB

Revisionsföretaget RSM Göteborg KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för RSM Stockholm AB

Revisionsföretaget RSM Stockholm AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Sex nya kvalificerade revisorer och tre nya registrerade revisionsbolag

Under oktober har Sverige fått sex nya kvalificerade revisorer och tre nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3129 kvalificerade revisorer och 175 registrerade revisionsbolag.

Utbildningsplan för We Audit Sweden AB

Revisionsföretaget We Audit Sweden AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Finanspolisen byter IT-system

Finanspolisen byter IT-system för inrapportering av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

IFIAR:s kommentarer avseende revision av mindre komplexa företag

Revision av mindre komplexa företag

Statistik, antalet revisorer

Under september har Revisorsinspektionen auktoriserat 9 nya revisorer och registrerat ett nytt revisionsbolag. Sverige har totalt 3142 kvalificerade revisorer och 172 registrerade revisionsbolag.

Utbildningsplan för Hummelkläppen i Stockholm AB

Revisionsföretaget Hummelkläppen i Stockholm AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Datum för revisorsexamen år 2020

Datum och plats för revisorsexamen under år 2020 är fastställda.

Revisorsexamen är populär i år!

Fortsatt stort intresse för att bli auktoriserad revisor.

Ny rutin för post till revisorer

Revisorsinspektionen har sedan i juni 2019 ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Det nya systemet innehåller en koppling till Skatteverkets folkbokföringsregister vilket innebär att alla brev...

Utbildningsplan för KPMG AB

Revisionsföretaget KPMG AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapport EY

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget EY och auktoriserade revisorer anställda där.

Resultatet för revisorsexamen våren 2019 klart

Den 23:e och 24:e maj skrev 100 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 14 juni 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 juni 2019 och avgjorde då fem tillsynsärenden.

Utbildningsplan för BDO AB

Revisionsföretaget BDO AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Förändringar i examensrådet

Till höstens prov 2019 blir det förändringar i Revisorsinspektionens examensråd.

Nationell riskbedömning

Nu finns den nationella riskbedömningen avseende penningtvätt och finansiering av terrorism 2019 att läsa.

Marknadsanalys av den brittiska revisionssektorn

Den brittiska konkurrens- och marknadsmyndigheten har för den brittiska regeringen genomfört en oberoende utredning av revisionssektorn.

Nya medarbetare till Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen välkomnar Elizabeth Løchting och Ester Muwanga till myndigheten.

Framtidens revisorstillsyn - en oberoende utredning i Storbritannien

En oberoende utredning har utvärderat FRC och överlämnat sitt förslag till den brittiska regeringen.

Utbildningsplan för Nodum Revision AB

Revisionsföretaget Nodum Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Nya föreskrifter om auktorisation, godkännande och fortbildning

Revisorsinspektionen har den 23 maj beslutat om nya föreskrifter avseende auktorisation, godkännande och fortbildning. Föreskrifterna är ett viktigt steg för att underlätta för en effektiv...

Ny sökmotor för revisorsregistret

Revisorsinspektionen lanserar en ny sökmotor för revisorsregistret i Sverige.

Revisorsexamen våren 2019

Den 23-24 maj var det prov för revisorsexamen och det var 100 personer som skrev provet i Stockholm. Intresset för vårens prov var större än våren 2018, då var det 66 stycken som skrev prov.

Sårbarheter i revisionssektorn – en oberoende utredning i Nederländerna

Den nederländska tillsynsmyndigheten för finansmarknader och revisorer (AFM) har genomfört en utredning om sårbarheter i revisionssektorn.

IFIAR Survey 2018

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin årliga undersökning avseende iakttagelser vid medlemsländernas kvalitetskontroller när det gäller revision av företag av...

Vad ska framtidens revision omfatta - en oberoende utredning av revisionens kvalitet och effektivitet i Storbritannien

Den brittiska regeringen har nyligen tillsatt en oberoende utredning, under ledning av Sir Donald Brydon, som ska utvärdera hur revisionen fungerar och vad revisionen borde omfatta i framtiden....

IFIAR Plenary 2019

Internationella forumet för oberoende revisortillsynsmyndigheter, IFIAR, diskuterade utvecklingen inom den globala revisionen vid sitt årliga plenarmöte den 30 april till 2 maj 2019 i Grekland. Läs...

Ny vägledning för revisorer kring penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorsinspektionen har i samarbete med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism tagit fram ett vägledningsmaterial för revisorer.

21 nya auktoriserade revisorer

Under april har Revisorsinspektionen auktoriserat 21 nya revisorer. Sverige har totalt 3179 kvalificerade revisorer och 164 registrerade revisionsbolag.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 26 april 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 26 april 2019 och avgjorde då tretton tillsynsärenden.

Utbildningsplan för Grant Thornton

Revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för PwC

Revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapport Deloitte

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Tematillsyn penningtvätt

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn avseende penningtvätt

Förändringar i tillsynsverksamheten

Revisorsinspektionen har under våren sett över sin tillsynsverksamhet. Detta har resulterat i att disciplinärenden som egen tillsynskategori tas bort per den 2 april 2019.

84 nya auktoriserade revisorer

Under februari har Revisorsinspektionen auktoriserat 84 nya revisorer. Sverige har totalt 3185 kvalificerade revisorer och 164 registrerade revisionsbolag.

Årlig rapport 2018

Revisorsinspektionen lämnar för första gången en årlig rapport 2018. Publiceringen är ett viktigt led i myndighetens arbete med att sprida information och höja kunskapen kring revisor och...

Förslag till nya regler om auktorisation och fortbildning

Revisorsinspektionen har tagit fram förslag till nya regler om auktorisation och fortbildning för revisorer. Förslagen innebär bland annat att det s.k. timkravet avskaffas, att det underlättas för...

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 mars 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 mars 2019 och avgjorde då sju disciplinärenden och ett ärende om förhandsbesked.

FATF önskar synpunkter från revisorer på nya vägledningsdokument avseende penningtvätt m.m.
Upphävt allmänt uttalande

Revisorsinspektionen har i dag upphävt det allmänna uttalandet om uppdragsbrev

Många vill bli revisor

Ett stort antal personer har ansökt om att få göra revisorsexamen i maj. Det är endast våren 2016 som det var fler ansökningar, då var det 112 stycken, och till vårens prov är det 107 stycken...

34 nya auktoriserade revisorer och tre nya registrerade revisionsbolag

Under februari har Revisorsinspektionen auktoriserat 34 nya revisorer och registrerat tre nya revisionsbolag. Sverige har totalt 3093 kvalificerade revisorer och 161 registrerade revisionsbolag.

Årsredovisningen 2018

Revisorsinspektionen överlämnar årsredovisningen för 2018 till regeringen.

Revisorsinspektionen höjer ambitionsnivån vad gäller handläggningstider

Revisorsinspektionen ändrar serviceåtagandet för handläggningstiderna i tillsynsärenden.

Datum för revisorsexamen år 2019

Datumen för revisorsexamen under år 2019 är nu fastställda.

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn av kvalificerade revisorers och registrerade revisionsbolags medverkan som sakkunniga i den kommunala revisionen.

Resultatet för revisorsexamen hösten 2018 klart

Den 3:e och 4:e december skrev 228 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Ny sökmotor för Revisorsinspektionens praxis

Revisorsinspektionen lanserar nu ett mer kraftfullt praxissök som en viktig åtgärd i arbetet med att utveckla god revisors- och revisionssed.

Vilka konsekvenser får en hård Brexit för svenska revisorer?

Risken för att det blir en hård Brexit har i dagarna ökat. Vilka konsekvenser för det med sig?

Revisorsinspektionen rekryterar kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla den framtida revisionen i Sverige? Här har du möjlighet att arbeta med högaktuella lagar och områden under ständig utveckling.

Två nya auktoriserade revisorer och två nya registrerade revisionsbolag

Under december 2018 auktoriserade Revisorsinspektionen två nya revisorer och registrerade två nya registrerade revisionsbolag. Sverige har totalt 3144 kvalificerade revisorer och 163 registrerade...