Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 28 oktober 2022 och avgjorde då sju tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det i två fall om varning med sanktionsavgift, i ett fall om varning och erinran i fyra fall.

I ärendet 2021-799 behandlas en revisors uppdrag i fem aktiebolag. Revisionsarbetet uppvisade allvarliga brister på ett betydande antal punkter. Bristerna var så omfattande och djupgående att det fanns särskilda skäl att förena varningen med en sanktionsavgift. Två av de reviderade bolagen hade mycket betydande omsättning och hög balansomslutning. Det fanns därför skäl att bestämma sanktionsavgift till 60 000 kr.


Ärendet 2022-285 behandlar frågan om åsättande av kundriskprofil enligt penningtvättslagen. Revisorn bedömde att det inte fanns någon förhöjd risk för penningtvätt i det aktuella uppdraget. Bolaget hade dock under räkenskapsåret påbörjat handel med en helt ny produkt som saknade samband med bolagets övriga verksamhet, med en avsevärd omsättningsökning som följd. Bolaget var vidare föremål för en skatterevision avseende betydande belopp hänförligt till ingående mervärdesskatt och en av bolagets kunder hade blivit av med sitt momsregistreringsnummer. Bolaget hade också fått ett av sina bankkonton spärrat av sin bank. Sammantaget borde dessa omständigheter ha föranlett att risken för penningtvätt bedömdes som högre än normalt. Detta skulle i sin tur föranlett revisorn att vidta skärpta kundkännedoms- och övervakningsåtgärder. För bristerna i efterlevnaden av penningtvättslagen gavs revisorn en varning.

Varning med sanktionsavgift

2021-799

2022-855

Varning

2022-285

Erinran

2022-881

2022-1100

2022-1348

2022-1350