Om provet

För kunna bli auktoriserad revisor måste du avlägga revisorsexamen med godkänt resultat. Här hittar du information om provtillfällen, avgifter och dylikt.

Prov för revisorsexamen år 2023

Vårprovet 29-30 maj

Datum för prov för revisorsexamen våren 2023 är bestämt till 29-30 maj. Provet sker på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm.

Vi öppnar e-tjänsten för ansökan till provet på våren den 5 december och sista ansökningsdagen för provet är den 25 februari 2023. 

När du ansöker ska du ha tillgång till:

Din arbetsgivares organisationsnummer.
Postorten för det lokalkontor där du är anställd.
Studiedokumentation från universitet/högskola inklusive examensbevis (kandidatexamen eller högre).
Intyg om praktisk och teoretisk utbildning, om du har genomfört sådan utbildning vid revisionsföretag. Du hittar en mall på sidan för e-tjänsten om Ansökan om att få avlägga revisorsexamen.
 

 

Höstprovet 27-28 november

Datum för prov för revisorsexamen hösten 2023 är bestämt till 27-28 november. Provet sker på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm.

 

Provets innehåll, upplägg och målsättning

Provet för revisorsexamen anordnas av myndigheten två gånger per år. Vid myndigheten finns ett examensråd som har en viktig uppgift i att övervaka att provet håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad. Provet konstrueras och rättas av en provkonstruktör som myndigheten upphandlat.

Provet pågår under två dagar, sex timmar per dag. Maxpoängen är 150 och det krävs 90 poäng eller mer för godkänt resultat. Frågorna är case-baserade där tentanden svarar i rollen som auktoriserad revisor. Frågorna omfattar företag av olika ekonomiska storlekar, skilda verksamheter och redovisningsnormerna IFRS, K2, samt K3. Inom de olika redovisningsnormerna ställs sedan frågor främst inom revision, redovisning och revisorsrollen. Resterande frågor på provet handlar vanligtvis om IT eller om juridik och då främst skatterätt och associationsrätt.

Revisorsinspektionens målsättning med provet är att få en jämn poängfördelning inom områdena IFRS, K2 och K3. Det ska vara möjligt att få delpoäng på en fråga utan att i detalj kunna den aktuella redovisningsnormen. Det ska med goda förkunskaper inom två av redovisningsnormerna vara möjligt att klara provet med godkänt resultat. En tentand ska ha lika stora möjligheter att klara provet oavsett om denne jobbar på ett stort, mellan eller litet revisionsföretag. Provets innehåll och nivå ska spegla de krav samhället och näringslivet ställer på en auktoriserad revisor.

Ansökan och avgifter

Ansökan ska vara Revisorsinspektionen tillhanda senast den 25 februari för provtillfället i maj/juni och senast den 5 september för provtillfället i november/december. 

När din ansökan är granskad och klar kommer du att få en faktura till din folkbokföringsadress om 25 000 kronor för examensavgiften. Avgiften kan återbetalas om du inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl. Det går inte att flytta ansökan och avgift till kommande prov.

Är antalet sökande vid ett provtillfälle färre än 30 stycken kan provet ställas in. Om provet ställs in på grund av för få sökande återbetalas examensavgiften.