Om provet

För kunna bli auktoriserad revisor måste du avlägga revisorsexamen med godkänt resultat. Här hittar du information om provtillfällen, avgifter och dylikt.

Prov för revisorsexamen våren 2020

Revisorsinspektionen har den 25 mars beslutat att flytta provet för revisorsexamen våren 2020 från den 27-28 maj till den 18-19 augusti. Provet kommer att hållas på Stockholmsmässan i Älvsjö, söder om Stockholm. Provet kommer att pågå mellan kl. 9.30 och kl. 15.30 båda dagarna.

För dig som ansökt om tillstånd att skriva prov för revisorsexamen i vår gäller nu följande alternativ:

  1. Du skriver provet den 18-19 augusti. Handläggningen av din ansökan fortsätter som vanligt, fakturor som du redan fått, eller kommer att få, betalas av dig och kallelse till provet bör komma i slutet av juli eller början av augusti.

  2. Du skriver provet den 23-24 november. Du meddelar Revisorsinspekionen att du villl flytta över din ansökan till höstens prov. Fakturor som redan idag är betalda gäller för höstens prov och även kommande fakturor gäller för höstens prov.

  3. Du väjer att inte skriva något av de två kommande proven. Meddela myndigheten detta och alla betalda fakturor kommer att återbetalas. Vill du skriva provet i höst eller senare får du ansöka igen och det är den 5 september för höstens prov och den 25 februari för vårens som är sista ansökningsdagar.

Du som ansökt till vårens prov ska ha fått mail den 25:e mars med ovanstående alternativ och du ska meddela myndigheten senast den 27:e april vilket av ovanstående tre alternativ du väljer.

Du kan läsa myndighetens beslut på följande sida på Revisorsinspektionens webbplats:

Provet för revisorsexamen flyttas fram till 18 - 19 augusti 2020

 

 

Prov för revisorsexamen hösten 2020

Prov för revisorsexamen hösten 2020 kommer att hållas den 23-24 november och det kommer att hållas på Stockholmsmässan i Älvsjö, söder om Stockholm. Sista ansökningsdagen för provet hösten 2020 är den 5 september 2020.

Vi ser helst att du mailar din ansökan till ri@revisorsinspektionen.se och när Revisorsinspektionen mottagit din ansökan kommer du att få en faktura på ansökningsavgiften till din hemadress (Skatteverkets folkbokföringsregister). Blankett till ansökan hittar du här.

Provets innehåll, upplägg och målsättning

Provet för revisorsexamen anordnas av myndigheten två gånger per år. Vid myndigheten finns ett examensråd som har en viktig uppgift i att övervaka att provet håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad. Provet konstrueras och rättas av en provkonstruktör som myndigheten upphandlat.

Provet pågår under två dagar, sex timmar per dag. Maxpoängen är 150 och det krävs 90 poäng eller mer för godkänt resultat. Frågorna är case-baserade där tentanden svarar i rollen som auktoriserad revisor. Frågorna omfattar företag av olika ekonomiska storlekar, skilda verksamheter och redovisningsnormerna IFRS, K2, samt K3. Inom de olika redovisningsnormerna ställs sedan frågor främst inom revision, redovisning och revisorsrollen. Resterande frågor på provet handlar vanligtvis om IT eller om juridik och då främst skatterätt och associationsrätt.

Revisorsinspektionens målsättning med provet är att få en jämn poängfördelning inom områdena IFRS, K2 och K3. Det ska vara möjligt att få delpoäng på en fråga utan att i detalj kunna den aktuella redovisningsnormen. Det ska med goda förkunskaper inom två av redovisningsnormerna vara möjligt att klara provet med godkänt resultat. En tentand ska ha lika stora möjligheter att klara provet oavsett om denne jobbar på ett stort, mellan eller litet revisionsföretag. Provets innehåll och nivå ska spegla de krav samhället och näringslivet ställer på en auktoriserad revisor.

Ansökan och avgifter

Ansökan ska vara Revisorsinspektionen tillhanda senast den 25 februari för provtillfället i maj/juni och senast den 5 september för provtillfället i november/december. För att din ansökan ska kunna granskas ska du betala en administrationsavgift om 5 000 kronor. I samband med att Revisorsinspektionen har mottagit din ansökan skickas en faktura för administrationsavgiften till din hemadress (Skatteverkets folkbokföringsregister). Ansökan skickas med fördel med e-post, den kan också skickas med brev. 

När din ansökan är granskad och klar kommer du att få en faktura till din hemadress om 20 000 kronor för examensavgiften. Den sistnämnda avgiften kan återbetalas om du inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl, däremot kan inte administrationsavgiften om 5 000 kronor återbetalas. Det går heller inte att flytta ansökan och avgift till kommande prov.

Genom att använda länken öppnas ansökningsblanketten för att skriva prov för revisorsexamen i detta fönster.

Är antalet sökande vid ett provtillfälle färre än 30 stycken kan provet ställas in. Om provet ställs in på grund av för få sökande återbetalas administrationsavgiften och examinationsavgiften.