Om provet

För kunna bli auktoriserad revisor måste du avlägga revisorsexamen med godkänt resultat. Här hittar du information om provtillfällen, avgifter och dylikt.

Prov för revisorsexamen hösten 2020

Prov för revisorsexamen hösten 2020 planeras att hållas den 23-24 november och det kommer att hållas på Stockholmsmässan i Älvsjö, söder om Stockholm. Sista ansökningsdagen för provet hösten 2020 är den 5 september 2020. Provet kommer att pågå mellan kl. 9.30 och kl. 15.30 båda dagarna.

På grund av det rådande läget kan det bli ändringar av såväl plats som tidpunkt. 

Vi ser helst att du mailar din ansökan till ri@revisorsinspektionen.se. När Revisorsinspektionen har granskat din ansökan kommer du att få en faktura på examensavgiften till din hemadress (Skatteverkets folkbokföringsregister). Blankett till ansökan hittar du här.  

Prov för revisorsexamen våren 2021

Datum för provet för revisorsexamen våren 2021 har ännu beslutats. Sista ansökningsdagen för provet våren 2021 är den 25 februari 2021.

Vi ser helst att du mailar din ansökan till ri@revisorsinspektionen.se. När Revisorsinspektionen har granskat din ansökan kommer du att få en faktura på examensavgiften till din hemadress (Skatteverkets folkbokföringsregister). Blankett till ansökan hittar du här.

Provets innehåll, upplägg och målsättning

Provet för revisorsexamen anordnas av myndigheten två gånger per år. Vid myndigheten finns ett examensråd som har en viktig uppgift i att övervaka att provet håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad. Provet konstrueras och rättas av en provkonstruktör som myndigheten upphandlat.

Provet pågår under två dagar, sex timmar per dag. Maxpoängen är 150 och det krävs 90 poäng eller mer för godkänt resultat. Frågorna är case-baserade där tentanden svarar i rollen som auktoriserad revisor. Frågorna omfattar företag av olika ekonomiska storlekar, skilda verksamheter och redovisningsnormerna IFRS, K2, samt K3. Inom de olika redovisningsnormerna ställs sedan frågor främst inom revision, redovisning och revisorsrollen. Resterande frågor på provet handlar vanligtvis om IT eller om juridik och då främst skatterätt och associationsrätt.

Revisorsinspektionens målsättning med provet är att få en jämn poängfördelning inom områdena IFRS, K2 och K3. Det ska vara möjligt att få delpoäng på en fråga utan att i detalj kunna den aktuella redovisningsnormen. Det ska med goda förkunskaper inom två av redovisningsnormerna vara möjligt att klara provet med godkänt resultat. En tentand ska ha lika stora möjligheter att klara provet oavsett om denne jobbar på ett stort, mellan eller litet revisionsföretag. Provets innehåll och nivå ska spegla de krav samhället och näringslivet ställer på en auktoriserad revisor.

Ansökan och avgifter

Ansökan ska vara Revisorsinspektionen tillhanda senast den 25 februari för provtillfället i maj/juni och senast den 5 september för provtillfället i november/december. Ansökan skickas med fördel med e-post, den kan också skickas med brev. 

När din ansökan är granskad och klar kommer du att få en faktura till din hemadress (Skatteverkets folkbokföringsregister) om 25 000 kronor för examensavgiften. Avgiften kan återbetalas om du inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl. Det går inte att flytta ansökan och avgift till kommande prov.

Genom att använda länken öppnas ansökningsblanketten för att skriva prov för revisorsexamen i detta fönster.

Är antalet sökande vid ett provtillfälle färre än 30 stycken kan provet ställas in. Om provet ställs in på grund av för få sökande återbetalas examensavgiften.