Om provet

För kunna bli auktoriserad revisor måste du avlägga revisorsexamen med godkänt resultat. Här hittar du information om provtillfällen, avgifter och dylikt.

Prov för revisorsexamen år 2024

Vårprovet 2024 27-28 maj

Det går att med e-tjänsten ansöka om tillstånd att skriva prov för revisorsexamen våren 2024 fram till den 25 februari. Efter din ansökan tagits emot av myndigheten så kommer vi med tiden attt granska den. Uppfyller din ansökan kraven för att skriva prov för revisorsexamen så kommer du få en faktura för examensavgiften om 25 000 kr i pappersform till din hemadress.

En kallelse till provet kommer att skickas ut runt två veckor innan provet och då till din e-post adress.

 

Praktisk info för provdagarna

Regler

Det är inte tillåtet att kommunicera med andra tentander eller utomstående. Det är inte heller tillåtet att ansluta till Internet eller andra nätverk. Du får t.ex. inte söka efter information på webbsidor och inte heller skicka eller ta emot e-post.

Det är tillåtet att använda hjälpmedel under provet; det kan vara i bokform och i digital form. Du får använda din egen dator med dess innehåll utan uppkoppling, d.v.s. offline.

 

Lokal och skrivtid

Provet kommer att hållas i Kistamässan i Kista. Dörrarna till lokalen öppnas kl 08:20 båda dagarna och kommer sedan att vara låsta under skrivtiden. Provet startar kl 09:30 och slutar kl 15:30 båda dagarna. Du ska ha med dig giltig legitimation och du ska registrera dig båda dagarna. Registrering sker i anslutning till provlokalen. Du kommer att få ett blad med ditt tentandnummer. Inne i skrivsalen får själv välja bland de sittplatser som finns. Borden har måtten 120 cm x 70 cm och det finns en stol samt ett eluttag där. Behöver du fler uttag får du ta med dig en egen grensladd. Du använder samma plats under dag 2 på provet. Det är tillåtet att lämna kvar sina saker i provlokalen över natten. Detta görs dock på egen risk och vi rekommenderar inte heller att värdesaker lämnas kvar.

 

Prov och svar

Frågorna delas ut i pappersform och du får öppna provet när provtiden startar. Svar ska inges i Word, Excel- eller pdf-format. När skrivtiden är slut efter respektive provdag ska svaret skickas till följande adress: prov@revisorsinspektionen.se

Ditt tentandnummer och provdag ska anges (nr-dag):

·        på varje sida eller kalkylblad i de filer som lämnas in.

·        i varje filnamn.

·        i ämnesfältet för varje e-postmeddelande.

Exempel för tentand 23: 23-1.docx

Spara en säkerhetskopia av svaret på din dator.

 

Mallar för revisionsberättelser

Det kommer inte att delas ut några revisionsberättelsemallar till provet, vare sig i pappersform eller digitalt. Du förväntas att ha med dig egna mallar till provet.

 

Utformning av svar

Du lämnar alltid dina svar i egenskap av auktoriserad revisor.

Svarstexten ska vara självständigt skriven och utformad så att den besvarar frågan på ett koncist sätt.

Svarstexten ska inte enbart bestå av inklippt text eller hänvisningar till annan text, såsom lagar, råd, rekommendationer och liknande.

Du ska ange motiveringar och hänvisningar samt visa uträkningar.

Du ska markera eventuella citat med kursiv stil och ange källa.

Svaren bör utformas så att det framgår hur du har uppfattat frågeställningen.

Svaren bör visa vilka resonemang du har fört, inklusive hänvisningar och eventuella beräkningar samt en tydlig slutsats.

När en revisionsberättelse efterfrågas ska en komplett revisionsberättelse bifogas, dock utan att ange ditt namn eller namnet på din arbetsgivare (eftersom du ska vara anonym vid rättningen).

 

Bedömning

Bedömningen av svar sker utifrån en svarsmall. Alternativa svar kan, beroende på motiveringar och eventuella kompletterande antaganden, också beaktas vid bedömningen. Poängsättning sker i enlighet med mallen. Stor betydelse läggs vid relevans i resonemang, tydlighet i vad tentanden avser med sitt svar och om svaret som helhet uppvisar att tentanden behärskar svarsområdet.

 

Resultat

Resultat kommer skickas ut via e-post och sannolikt sker det någon mellan den 3:e till 5:e juli 2024.

 

 

Höstprovet 2024 2-3 december

Datum för prov för revisorsexamen hösten 2024 är bestämt till 2-3 december. Provet sker på Kistamässan i Kista, Stockholm. E-tjänsten öppnas i början av augusti och sista ansökningsdagen är den 5 september.

 

Provets innehåll, upplägg och målsättning

Provet för revisorsexamen anordnas av myndigheten två gånger per år. Vid myndigheten finns ett examensråd som har en viktig uppgift i att övervaka att provet håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad. Provet konstrueras och rättas av en provkonstruktör som myndigheten upphandlat.

Provet pågår under två dagar, sex timmar per dag. Maxpoängen är 150 och det krävs 90 poäng eller mer för godkänt resultat. Frågorna är case-baserade där tentanden svarar i rollen som auktoriserad revisor. Frågorna omfattar företag av olika ekonomiska storlekar, skilda verksamheter och redovisningsnormerna IFRS, K2, samt K3. Inom de olika redovisningsnormerna ställs sedan frågor främst inom revision, redovisning och revisorsrollen. Resterande frågor på provet handlar vanligtvis om IT eller om juridik och då främst skatterätt och associationsrätt.

Revisorsinspektionens målsättning med provet är att få en jämn poängfördelning inom områdena IFRS, K2 och K3. Det ska vara möjligt att få delpoäng på en fråga utan att i detalj kunna den aktuella redovisningsnormen. Det ska med goda förkunskaper inom två av redovisningsnormerna vara möjligt att klara provet med godkänt resultat. En tentand ska ha lika stora möjligheter att klara provet oavsett om denne jobbar på ett stort, mellan eller litet revisionsföretag. Provets innehåll och nivå ska spegla de krav samhället och näringslivet ställer på en auktoriserad revisor.

Ansökan och avgifter

Ansökan görs via våra e-tjänster och ska vara Revisorsinspektionen tillhanda senast den 25 februari för provtillfället i maj/juni och senast den 5 september för provtillfället i november/december. 

När din ansökan är granskad och klar kommer du att få en faktura till din folkbokföringsadress om 25 000 kronor för examensavgiften. Avgiften kan återbetalas om du inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl. Det går inte att flytta ansökan och avgift till kommande prov.

Är antalet sökande vid ett provtillfälle färre än 30 stycken kan provet ställas in. Om provet ställs in på grund av för få sökande återbetalas examensavgiften.