Öppna data

Öppna data är information hos offentliga myndigheter som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla och skapa nytta för fler.

Öppna data följer det s.k. PSI-direktivet från EU och PSI-lagen i Sverige. PSI står för Public Sector Information. Svenska myndigheter ska publicera en PSI-förteckning över handlingar som kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande. 

PSI-förteckning med länkar till Revisorsinspektionens öppna data finns här:

Praxis

Tillsynsnämndens beslut i om disciplinära åtgärder.

Revisorsregistret

Sök revisor eller registrerat revisionsbolag.

Månadsstatistik

Revisorsinspektionens månatliga statistik om antalet registrerade revisionbolag samt antalet auktoriserade och godkända revisorer i Sverige efter fördelning på ålder och kön.

Revisorsprovet

Äldre prov och svarsmallar till prov för revisorsexamen.