Tjänsten Sök praxis fungerar för närvarande inte normalt. Felsökning pågår.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 mars 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 mars 2019 och avgjorde då sju disciplinärenden och ett ärende om förhandsbesked.

Vid sammanträdet meddelades erinran i två ärenden och varning i fem ärenden. Förhandsbeskedet besvarades positivt.

I ett ärende, dnr 2018-1264, betonas vikten av att revisorn vidtar de åtgärder för att uppnå kundkännedom som föreskrivs i penningtvättslagen (2017:630). I ärendet framhålls även vikten av att kontrollera identiteten hos ett bolags företrädare och huruvida någon av företrädarna är en person i politiskt utsatt ställning. Genom att inte vidta de åtgärder för kundkännedom som han var skyldig att göra ansågs revison ha handlat i strid med lag och därigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

I ett annat ärende, dnr 2018-1143, är en kritikpunkt att revisionsdokumentationen innehöll anteckningar avseende riskbedömningar och slutsatser efter genomförd granskning som var direkt missvisande. Genom att inte kontrollera att den slutligt sam­manställda dokumentationen återspeglade gjorda bedömningar och dragna slutsatser ansågs revisorn ha åsidosatt god revisionssed.

Erinran

Dnr 2018-781

Dnr 2018-1157

Varning

Dnr 2018-92

Dnr 2018-456

Dnr 2018-1143

Dnr 2018-1264

Dnr 2018-1280

Förhandsbesked

Dnr 2018-1302