Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 mars 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 mars 2019 och avgjorde då sju disciplinärenden och ett ärende om förhandsbesked.

Vid sammanträdet meddelades erinran i två ärenden och varning i fem ärenden. Förhandsbeskedet besvarades positivt.

I ett ärende, dnr 2018-1264, betonas vikten av att revisorn vidtar de åtgärder för att uppnå kundkännedom som föreskrivs i penningtvättslagen (2017:630). I ärendet framhålls även vikten av att kontrollera identiteten hos ett bolags företrädare och huruvida någon av företrädarna är en person i politiskt utsatt ställning. Genom att inte vidta de åtgärder för kundkännedom som han var skyldig att göra ansågs revison ha handlat i strid med lag och därigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

I ett annat ärende, dnr 2018-1143, är en kritikpunkt att revisionsdokumentationen innehöll anteckningar avseende riskbedömningar och slutsatser efter genomförd granskning som var direkt missvisande. Genom att inte kontrollera att den slutligt sam­manställda dokumentationen återspeglade gjorda bedömningar och dragna slutsatser ansågs revisorn ha åsidosatt god revisionssed.

Erinran

Dnr 2018-781

Dnr 2018-1157

Varning

Dnr 2018-92

Dnr 2018-456

Dnr 2018-1143

Dnr 2018-1264

Dnr 2018-1280

Förhandsbesked

Dnr 2018-1302