Tillsynsnämndens sammanträde den 12 februari

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 12 februari 2021 och avgjorde då sju tillsynsärenden, fyra varningar och två erinringar.

Ärendet 2020-1532 (erinran) behandlar ett revisorsyttrande enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020. En viss hyreskostnad hade felaktigt räknats med bland de fasta kostnaderna för bolaget. Detta medförde att omställningsstöd beviljats med ett för högt belopp. Eftersom det som revisorn uttalade sig om i revisors­yttrandet innefattade kostnader som inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening var revisorsyttrandet felaktigt. Revisorns granskningsuppdrag för omställningsstödet genomfördes enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400). Detta är första gången som regleringen av omställningsstöd har prövats av tillsynsnämnden.

Varning

2019-918

2019-1606

2019-1607

2020-847

2020-1187

Erinran

2020-1039

2020-1532