Revisorsinspektionens budgetunderlag

Budgetunderlaget 2022-2024 är lämnat till regeringen.

Revisorsinspektionen lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. I underlaget redovisar myndigheten sin uppfattning om vilken verksamhet som ska genomföras de kommande åren och vad den beräknas kosta. Vidare lämnas förslag till finansiering av verksamheten och planerade investeringar. Revisorsinspektionen finansieras i sin helhet av avgifter.

Tillsammans med myndighetens årsredovisning ligger budgetunderlaget till grund för regeringens arbete med nästa års statsbudget och regleringsbrev.

Budgetunderlag 2022-2024 finns här.