Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 22 april 2022 och avgjorde då sju ärenden

Vid sammanträdet beslutades det i två fall om varning och erinran i tre. Två ansökningar om förhandsbesked besvarades nekande.

I ärendet 2021-1448 hade revisorn utsetts till minoritetsrevisor i ett aktiebolag, men i stället utgått från att uppdraget avsåg särskild granskning enligt 10 kap. aktiebolagslagen. Bolaget hade inte någon ordinarie revisor. Misstaget medförde initialt att uppdraget som minoritetsrevisor inte kunde planeras och utföras enligt god revisionssed. När revisorn senare insåg vad han utsetts till vidtog han inte tillräckliga åtgärder för att uppfylla den agerandeplikt som en revisor har för att förmå det granskade företaget att upprätta årsredovisning och lägga fram denna för revision. För dessa brister meddelades han en varning.

I förhandsbeskedet 2021-1816 bedömdes familjeband mellan en anställd på ett registrerat revisionsbolag och representanter för en tilltänkt revisionsklient innebära hinder att anta revisionsuppdraget.

Varning

2021-795

2021-1448

Erinran

2021-855

2021-1422

2022-357

Förhandsbesked

2021-1816

2022-504