Remissyttrande - Nya regler om hållbarhetsredovisning

Revisorsinspektionen har i dag yttrat sig över betänkandet Nya regler om hållbarhetsredovisning (SOU 2023:35)

Myndigheten tillstyrker i huvudsak förslagen i betänkandet. De synpunkter som lämnas avser i huvudsak frågor om examination, auktorisation och behörighet att bestyrka hållbarhetsrapporter. Yttrandet kan läsas här.