Förändringar i tillsynsverksamheten

Revisorsinspektionen har under våren sett över sin tillsynsverksamhet. Detta har resulterat i att disciplinärenden som egen tillsynskategori tas bort per den 2 april 2019.

Ärenden som kan leda till en disciplinär åtgärd kommer fortsättningsvis att handläggas inom ramen för den riskbaserade tillsynen. Redan öppnade disciplinärenden kommer dock inte att klassificeras om.

Förändringen tydliggör myndighetens proaktiva perspektiv i handläggningen av tillsynsärenden. Att på förhand, innan utredning, klassificera ett ärende som disciplinärende är missvisande. Först efter prövning av myndighetens tillsynsnämnd bestäms eventuell disciplinär påföljd. Den nya ordningen gör även myndighetens verksamhet tydligare genom att bättre beskriva de olika tillsynsformernas inriktning, syfte och mål och klargör vad som utgör tillsynsverksamhet och vad som utgör tillståndsverksamhet. Läs mer om tillsynsverksamheten.