Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 26 april 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 26 april 2019 och avgjorde då tretton tillsynsärenden.

Vid sammanträdet beslutades det att upphäva två revisorer med omedelbar verkan. Därtill meddelades varning i åtta ärenden och erinran i tre ärenden. Två av varningarna förenades med sanktionsavgift.

I två ärenden, dnr 2019-175 och 2019-312, upphävdes auktorisationen med omedelbar verkan för revisorer som tidigare varnats. De revisionsinsatser som nu var föremål för prövning hade genomförts efter att den tidigare varningen meddelats och de identifierade bristerna var av liknande slag som de brister för vilka revisorn redan varnats.

Fyra av ärendena, dnr 2018-1208, 2018-1285, 2019-271 och 2019-406, behandlade kravet i Revisorsinspektionens föreskrifter och ISQC 1 avseende inrättandet av en övervakningsprocess som ett led i ett revisionsföretags kvalitetskontroll. De revisorer som ärendena avsåg hade inte inrättat någon övervakningsprocess i sina respektive revisionsföretag och ansågs därigenom ha åsidosatt god revisorssed. I ärendet 2018-1208 behandlas även frågan om huruvida revisorers tystnadsplikt utgör ett hinder mot att inrätta en övervakningsprocess av det slag som var aktuell i ärendet.

I två ärenden, dnr 2018-407 och 2019-51, hade revisorernas arbete uppvisat så omfattande och återkommande brister att det fanns särskilda skäl att förena varningen med en sanktionsavgift. En sanktionsavgift kan för en fysisk person fastställas till minst 5 000 kr och högst en miljon kr. Vid en sammantagen bedömning bestämdes sanktionsavgiften i dessa ärenden till 40 000 kr.  

I ett ärende, dnr 2019-492, betonas att förståelsen för det reviderade företagets verksamhet är av avgörande betydelse för revi­sorns möjlighet att skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Det framhålls även att brister i granskningen i detta hänseende även kan medföra att revisorn förbiser avvikelser som kunnat föranleda särskilda åtgärder enligt penningtvättslagen.

Upphävande

Dnr 2019-175

Dnr 2019-312 

Varning med sanktionsavgift

Dnr 2018-407

Dnr 2019-51 

Varning

Dnr 2018-469 och 2018-572 (ett dokument)

Dnr 2018-577

Dnr 2018-1285

Dnr 2019-406

Dnr 2019-492 

Erinran

Dnr 2018-1208

Dnr 2019-271

Dnr 2019-445