Nya föreskrifter om auktorisation, godkännande och fortbildning

Revisorsinspektionen har den 23 maj beslutat om nya föreskrifter avseende auktorisation, godkännande och fortbildning. Föreskrifterna är ett viktigt steg för att underlätta för en effektiv kompetensförsörjning och kompetensutveckling för revisorskåren.

Omvärldsförändringar har gjort det nödvändigt för Revisorsinspektionen att göra en utvärdering av om myndighetens föreskrifter är ändamålsenligt utformade. Inspektionen har vid sin översyn kunnat konstatera att revisorsyrket har genomgått stora förändringar när det gäller sättet som det utövas på. Faktorer såsom internationalisering, digitalisering och automatisering har skapat nya förutsättningar för hur en effektiv revision kan eller bör bedrivas. Förändringarna har också medfört ett ökat behov av att revisionen stöds av olika specialistkompetenser.

De regler som syftar till att upprätthålla kompetensen (utbildning och erfarenhet) inom revisorskåren har i hög grad varit kvantitativt inriktade. För att ta tillvara på en bred och relevant kompetens för revisorskåren behövs ändrade, mer kvalitativt präglade krav för auktorisation, godkännande och fortbildning. Det behövs också ett förtydligande och en skärpt kontroll av fortbildningen som blir allt viktigare i en föränderlig omvärld.

Resultatet av Revisorsinspektionens översyn är nu färdigt i och med att myndigheten har beslutat nya regler som börjar gälla den 1 juli 2019.

De beslutade föreskrifterna är:

- RIFS 2019:1 om auktorisation och godkännande, och

- RIFS 2019:2 om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

Myndighetens närmare överväganden framgår av den promemoria som publicerades tidigare under våren. Nedan följer ytterligare information om förändringarna och vad de innebär.

Kraven för auktorisation och godkännande ändras

De nya reglerna innebär ändrade krav för auktorisation/godkännande och fortsatt auktorisation/godkännande som revisor. Framför allt avskaffas det s.k. timkravet för revisorer. Samtidigt införs en kvalitativ bedömning av utbildning och erfarenhet för den som efter en längre tids bortavaro vill återkomma till revisorsyrket. Vid den kvalitativa bedömningen får de ämnesområden som ingår i revisorernas grundutbildning särskild betydelse.

Fortbildningskravet förtydligas

De befintliga reglerna om revisorernas fortbildning ändras genom ett förtydligande av kraven för denna. Den verifierbara delen av fortbildningen ska framöver ske inom samma ämnesområden som ingår i revisorernas grundutbildning. Samtidigt skärps kontrollen av att revisorerna genomgår fortbildningen.

Effekten av regeländringarna

Revisorsinspektionen bedömer att regeländringarna kommer att underlätta en effektiv kompetensförsörjning och kompetensutveckling för revisorskåren. En relevant och bred kompetensbas inom kåren kan både höja allmänhetens förtroende för revisorernas förmåga att genomföra revisioner av hög kvalitet och bidra till att göra yrket mer attraktivt.

Auktorisationssystemet efter regeländringarna