Icke finansiell revision

Företagens årsredovisningar fungerar idag som informationsbärare och är ett viktigt beslutsunderlag för ägare, investerare, analytiker och samhälle. Revisorn fyller en central roll genom sin granskning av inte enbart den finansiella informationen i årsredovisningens balans- och resultatrapporter utan även bolagsledningens förvaltning, s.k. förvaltningsrevision.

Det finns ett ökat behov och förväntningar på att revisorer inte bara bestyrker finansiell rapportering utan även att annan icke finansiell information, och i synnerhet hållbarhetsredovisning. En viktig förutsättning för den framtida utvecklingen är att hållbarhetsrapportering blir mer trovärdig så att intressenterna ska kunna lita på informationen.