Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 11 juni 2021 och avgjorde då åtta ärenden

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fem ärenden, varav två förenades med en sanktionsavgift och erinran i två. I ett ärende om förhandsbesked gavs ett negativt besked.

Ett ärende, 2021-355, avsåg upprepade betalningsdröjsmål avseende skatter och avgifter under flera år i den egna revisionsverksamheten. För detta meddelades revisorn en varning förenad med sanktionsavgift på 25 000 kr. Även i ärendet 2020-1170 hade revisorn bl.a. brustit i att betala skatter och avgifter i den egna revisionsverksamheten vilket utgjorde skäl för att förena varningen med en sanktionsavgift på 25 000 kr.


Ärende 2021-1819 behandlade frågan om revisorns oberoende. I ärendet var det fråga om en revisor som företrätt en företagsledare, tillika huvudägaren i ett klientbolag i ett skatteärende. Skatteärendet rörde en närståendetransaktion mellan företagsledaren och det reviderade bolaget. Det konstaterades att även om revisorn inte företrätt revisionsklienten i skatteärendet så var omständigheterna mycket lika en situation som utgör ett partsställningshot. Förhållanden därmed var sådana att generalklausulen i revisorslagen var tillämplig. Revisorn skulle därför, om han ville biträda företagsledaren i skatteärendet, ha avgått som revisor i bolaget.


I ärendet 2021-600 hade ett registrerat revisionsbolag ansökt om förhandsbesked avseende ett uppdrag som medrevisor i ett företag av allmänt intresse (en bank). Tillsynsnämnden bedömde att en nära personlig relation mellan en delägare i revisionsbolaget och en ledande befattningshavare i två av bankens dotterbolag skulle utgöra ett hot mot revisionsbolagets opartiskhet och självständighet enligt generalklausulen i 21 a § första stycket 2 revisorslagen, om revisionsbolaget åtog sig uppdraget som revisor i banken. Tillsynsnämnden bedömde vidare att det inte förelåg sådana särskilda omständigheter i det enskilda fallet eller hade presenterats några s.k. motåtgärder som medförde att revisionsbolaget ändå kunde åta sig uppdraget.


Varning med sanktionsavgift

2020-1170

2021-355

Varning

2020-1335

2020-1819

2020-1725

Erinran

2020-829

2021-619

Förhandsbesked

2021-600