Sårbarheter i revisionssektorn – en oberoende utredning i Nederländerna

Den nederländska tillsynsmyndigheten för finansmarknader och revisorer (AFM) har genomfört en utredning om sårbarheter i revisionssektorn.

AFM vill med utredningen bidra till den nationella och internationella debatten kring en hållbar revisionskvalitet. Med rapporten som grund har finansministern i Nederländerna tillsatt en rådgivande kommitté som fått uppdraget att föra diskussionerna vidare kring revisionens framtida utveckling. Målsättningen är att skapa en bred samsyn kring förbättringsåtgärder och alternativa marknadsmodeller för revisionsbranschen.

Bakgrunden är att AFM bedömt revisionskvaliteten för låg i företag av allmänt intresse. AFM har formulerat problemställningen som ”uppstår marknadsmisslyckande inom sektorn som ett resultat av sårbarheter inom branschens eller revisionsföretagens struktur, och i så fall finns det tecken på att detta påverkar revisionskvaliteten negativt?”

Ett antal orsaker till marknadsmisslyckanden presenteras, liksom möjliga kvalitetsförbättrande åtgärder och marknadsmodeller.

Möjliga orsaker till marknadsmisslyckanden

Att revision och rådgivning bedrivs inom samma organisation ger upphov till frågor om oberoende, intressekonflikter och jäv. I multidisciplinära byråer finns risken för ett för starkt stort fokus på intäkter på bekostnad av kvalitet och samhällsintresset. Möjliga målkonflikter kan finnas i nuvarande modell där partners i revisionsföretaget har rollen både som professionella utövare av revision och som ägare och entreprenörer.

Intressenterna har begränsade möjligheter att bedöma och jämföra revisionskvalitet.

Det är svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden och konsekvenserna i samhället om en dominerade aktör går i konkurs blir stora. 

Tänkbara åtgärder för att höja kvaliteten

 1. Stärk styrningen för de reviderade företagen (ledning och revisionsutskott).
 2. Förbättra kvaliteten i de reviderade företagens finansiella rapporteringen.
 3. Tydliga incitament för revisorer att fokusera på revisionskvalitet.
 4. Ändra ledningsformen för revisionsföretag, t.ex. tillsätt externa ledamöter.
 5. Förstärk kvalitetstänkandet hos revisionsbyråerna, t.ex. genom en utökad transparensredovisning.
 6. Utöka den disciplinära tillsynen.

Möjliga marknadsmodeller

Rapporten analyserar olika modeller och möjliga modifieringar, dess fördelar och nackdelar. Dessa kan sammanfattas enligt följande:

 • Revisionsföretag får enbart sälja revisionstjänster till klienten, s.k. audit only firm. Behovet av expertkompetens för att hantera komplexiteten i revisionsuppdragen kontra oberoende diskuteras. 
 • Staten övertar revisionsansvaret.
 • Avskaffande av lagstadgad revision.
 • Särskilda förmedlare agerar oberoende mellanhand och utser revisor och bestämmer arvode.
 • Revision som en del av försäkringssystemet.
 • Intressenterna väljer revisor (aktieägare, långivare, leverantörer etc.).  
 • Framtagande av ett särskilt kvalitetsindikatorsystem som revisionsföretaget måste följa och redovisa.
 • Krav på gemensamma revision, s.k. joint audits.
 • Begränsa marknadsandelarna för Big 4.
 • Ny ägarmodell för revisionsföretag.

 

Läs vidare på följande länk: https://www.afm.nl/en/nieuws/2018/nov/kwetsbaarheden-structuur-accountancysector