Revisorsexamen

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning på totalt sex år och därefter avlagt revisorsexamen hos Revisorsinspektionen.

Teoretisk utbildning

Den teoretiska utbildningen består dels av en kandidatexamen i valfritt ämne, dels av studier inom obligatoriska ämnesområden. Studierna inom de obligatoriska ämnesområdena ska uppfylla antingen de nya utbildningskraven eller de äldre utbildningskraven. För den som ska skriva provet år 2025 eller senare gäller dock endast de nya utbildningskraven.

Praktisk utbildning

Den praktiska utbildningen ska pågå under minst tre år och motsvara tre års heltidsarbete samt vara under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor. Utbildningen ska följa ett utbildningsprogram som görs upp mellan dig och din handledare. Utbildningen ska enligt föreskrifterna "innehålla planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag. En del av utbildningen ska avse kvalificerade utredningar. Dessa kan fullgöras inom ett revisionsuppdrag eller som en del av ett annat uppdrag. Särskild vikt ska läggas vid en revisors bedömningar och slutsatser samt de etiska regler som en revisor måste iaktta vid revisionsarbetet."

Om du har arbetat med revision eller redovisning utan att ha haft någon auktoriserad eller godkänd revisor som handledare anses inte detta vara praktisk utbildning.

Vanliga frågor och svar om utbildning

Du hittar mer information om utbildning i våra "Vanliga frågor och svar".