Utbildning

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning på totalt sex år och därefter avlagt revisorsexamen hos RI.

Från och med 1 juli 2018 finns det nya regler för kraven på att bli auktoriserad revisor och de gamla reglerna kommer att upphöra. Har du studerat eller studerar nu på universitet eller högskola och planerat program och kurser efter de äldre föreskrifterna så kommer delar av de gamla reglerna som berör den teoretiska utbildningen att finnas kvar fram till proven under år 2024. Fram till den tidpunkten kan de äldre reglerna tillämpas för att uppfylla kraven på teoretisk utbildning för behörighet till revisorsexamen.

Utbildningen fr.o.m. den 1 juli 2018

Från 1 juli 2018 och vidare framåt ser utbildningsvägen för att bli auktoriserad revisor ut enligt följande bild:

Du kan läsa mer om kraven på utbildning i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen.

Information om godkännande av utbildningsplaner hittar du på den här sidan.

Övergångsregler för den teoretiska utbildningen

Fram till det sista provet för år 2024 kommer det att vara möjligt att ansöka om att få avlägga prov för revisorsexamen genom att använda delar av tidigare regelverk, 3 och 4 §§ i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov. Du ska då ha studerat företagsekonomi, juridik och de fyra ämnen som kallas för övriga ämnen (informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik).

  • I ämnet företagsekonomi ska du läst 90 hp där det ska ingå redovisning (inklusive koncernredovisning), revision, finansiering, ekonomistyrning och organisationslära. Skriver du din kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi räknas den till de 90 hp du ska ha uppnått.

 

  • Beskattningsrätt 15 hp. Ämnet beskattningsrätt ska innehålla inkomstbeskattning av företag. I ämnet ska också behandlas andra skatter och avgifter med anknytning till företag, främst mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

 

  • Handelsrätt 30 hp. Till handelsrätt räknas vanligtvis kurser som Juridisk översiktskurs, Juridisk introduktionskurs eller Handelsrättslig översiktskurs eller liknande. Utöver detta ska du vanligtvis ha läst en kurs som innehåller associationsrätt samt lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott. Den sistnämnda kursen ska ha som förkunskapskrav att du tidigare studerat juridik.

 

  • Övriga obligatoriska ämnen. Föreskrifterna säger att du även ska studera informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik. Dessa ämnen kan studeras var för sig eller integrerade i andra ämnen. Exempelvis brukar vi säga att ämnet matematik är integrerat i ämnet nationalekonomi då det anses tillräckligt matematiskt. Ämnet informationsteknik och datorsystem kan anses vara integrerat i statistik om det är så att det ingått någon datorövning där. Det ska alltid framgå av kursplan eller annan kursdokumentation att en datorövning ingått i kursen.

Praktisk utbildning

Den praktiska utbildningen ska pågå under minst tre år och motsvara tre års heltidsarbete samt vara under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor. Utbildningen ska följa ett utbildningsprogram som görs upp mellan dig och din handledare. Utbildningen ska enligt föreskrifterna "innehålla planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag. En del av utbildningen ska avse kvalificerade utredningar. Dessa kan fullgöras inom ett revisionsuppdrag eller som en del av ett annat uppdrag. Särskild vikt ska läggas vid en revisors bedömningar och slutsatser samt de etiska regler som en revisor måste iaktta vid revisionsarbetet."

Om du har arbetat med revision eller redovisning utan att ha haft någon auktoriserad eller godkänd revisor som handledare anses inte detta vara praktisk utbildning.

 

Du hittar mer information om utbildning i våra "Vanliga frågor och svar".