Utbildning

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt åtta år samt därefter avlagt prov för revisorsexamen.

Den teoretiska utbildningen ska ske på svenskt universitet eller högskola och innebära att du som minst har en kandidatexamen i ämnet företagsekonomi eller motsvarande. Den praktiska utbildningen ska ske under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor och den ska pågå under minst tre år.

Totalt ska din utbildning omfatta åtta år, varav tre år är teoretisk och tre år är praktisk. De återstående två åren kan du fördela hur du vill mellan teori och praktik. 60 högskolepoäng (hp) ska motsvara ett år praktisk utbildning.

Teoretisk utbildning

RI har i sina föreskrifter ställt upp krav på vilka ämnen som ska ingå i de teoretiska studierna samt vilken omfattning studierna i ämnena ska ha. Föreskrifterna heter Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov.

Studierna ska fördelas på följande sätt:

  • I ämnet företagsekonomi ska du läst 90 hp där det ska ingå redovisning (inklusive koncernredovisning), revision, finansiering, ekonomistyrning och organisationslära. Skriver du din kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi räknas den till de 90 hp du ska ha uppnått.
  • Beskattningsrätt 15 hp. Ämnet beskattningsrätt ska innehålla inkomstbeskattning av företag. I ämnet ska också behandlas andra skatter och avgifter med anknytning till företag, främst mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.
  • Handelsrätt 30 hp. Till handelsrätt räknas vanligtvis kurser som Juridisk översiktskurs, Juridisk introduktionskurs eller Handelsrättslig översiktskurs eller liknande. Utöver detta ska du vanligtvis ha läst en kurs som innehåller associationsrätt samt lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott. Den sistnämnda kursen ska ha som förkunskapskrav att du tidigare studerat juridik.
  • Övriga obligatoriska ämnen. Föreskrifterna säger att du även ska studera informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik. Dessa ämnen kan studeras var för sig eller integrerade i andra ämnen. Exempelvis brukar vi säga att ämnet matematik är integrerat i ämnet nationalekonomi då det anses tillräckligt matematiskt. Ämnet informationsteknik och datorsystem kan anses vara integrerat i statistik om det är så att det ingått någon datorövning där. Det ska alltid framgå av kursplan eller annan kursdokumentation att en datorövning ingått i kursen.

Om du studerat utomlands ska dina studier tillgodoräknas av ett svenskt universitet eller högskola, eller så kan studierna bedömas av Universitets- och högskolerådet (UHR). I regel måste du komplettera dina utländska studier med beskattningsrätt 15 hp och handelsrätt 30 hp, på det sätt som framgår ovan.

Praktisk utbildning

Den praktiska utbildningen ska pågå under minst tre år och motsvara tre års heltidsarbete samt vara under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor. Utbildning ska följa ett utbildningsprogram som görs upp mellan dig och din handledare. Utbildningen ska enligt föreskrifterna "innehålla planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag. En del av utbildningen ska avse kvalificerade utredningar. Dessa kan fullgöras inom ett revisionsuppdrag eller som en del av ett annat uppdrag. Särskild vikt ska läggas vid en revisors bedömningar och slutsatser samt de etiska regler som en revisor måste iaktta vid revisionsarbetet."

Om du har arbetat med revision eller redovisning utan att ha haft någon auktoriserad eller godkänd revisor som handledare anses det inte vara praktisk utbildning.