Tänk på detta när du reviderar företag av allmänt intresse

De revisionsföretag som, för första gången, överväger att åta sig ett uppdrag att revidera ett företag av allmänt intresse bör göra ett noggrant förarbete och en konsekvensanalys. Nedan redogörs för några centrala förutsättningar för och krav som följer av att ha revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse

Kvalitetskontroller utförs av Revisorsinspektionen istället för av FAR

Samtliga revisionsföretag som reviderar företag av allmänt intresse ska betala en särskild årsavgift till Revisorsinspektionen. För närvarande är avgiften 20 000 kr för revisions­upp­drag i företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och vars börsvärde överstiger 1 miljard euro, och 10 000 kr för uppdrag i övri­ga företag.

Revisorsinspektionens kvalitetskontroll är mer tidskrävande och djupgående än FAR:s kvalitetskontroll och sker vart tredje eller vart sjätte år beroende på storle­ken på företa­gen som revisionsföretaget reviderar. Kvalitetskontrollen bygger på en gemensam meto­dik inom EU benämnd CAIM (Common Audit Inspection Methodo­logy) och utförs av ett team bestående av Revisorsinspektionens medarbetare tillsam­mans med av myndigheten anlitade experter. Teamet besöker revisionsföretaget och utvärderar revi­sions­företagets interna kvalitetskontrollsystem samt ett urval av revisions­­uppdrag som avser företag av allmänt intresse. Kvalitetskontrollen avslutas med en rapport som inne­håller de iakttagelser om even­tuella kvalitetsbrister som Revi­sors­inspek­tionen har note­rat. Rapporten publiceras på myndighetens webbplats. Om Revi­sors­inspek­tionen har identifierat brister som har tagits med i rapporten, föreläggs revi­sions­företaget att inom en viss tid informera inspektionen om vilka åtgärder företa­get har vidtagit eller kommer att vidta för att åtgärda bristerna. Revisionsföretaget före­läggs också att komma in med en analys av grundorsakerna till bristerna (”root cause ana­lysis”).

 

Revisionsföretagets metodik, manualer, riktlinjer och rutiner behöver gås igenom och uppdateras

För närvarande finns det ca 700 företag av allmänt intresse. Dessa omfattar såväl stora börsföretag som mindre banker och försäkringsföretag. Det finns specifika krav som ska uppfyllas när det gäller revision av företag av allmänt intresse och kraven gäller oav­sett storlek på företaget.

Tillkommande reglering när det gäller revision av företag av allmänt intresse finns bland annat i:

·         Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 Särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (EU:s revisors­förordning)

·         Revisorslagen (2001:883)

·         FAR:s rekommendationer och uttalanden: RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse

 

Revisionsverktyg behöver vara särskilt anpassade

De standardrevisionsverktyg som finns på marknaden är generellt sett inte utvecklade för revisioner av företag av allmänt intresse. Dels saknas funktioner för att möta de tillkommande krav som anges ovan, dels så är det vissa internationella standarder för revision (ISA) som kan bli mer aktuella att lägga fokus på. Vid revision av en liten spar­bank så behöver revisorn förmodligen använda ISA 402 Revisorns överväganden vid revision av företag som anlitar en servicebyrå och ISA 610 Använda arbete som har utförts av intern­revisionen.

 

Det kan krävas särskild kompetens

Det är viktigt att revisionsteamet har kunskap om de regelverk som gäller för revision av företag av allmänt intresse. Det är också viktigt att fundera på om revisionsföretaget har tillgång till de specialister som krävs för revisionen, som t.ex. experter inom International Financial Reporting Standards (IFRS), perso­ner som kan utföra den uppdragsanknutna kvalitetskontrollen, aktuarier, värderings­specia­­lister och licensierade revisorer för finansiella företag.

 

En transparensredovisning ska upprättas och offentliggöras

Enligt EU:s revisorsförordning artikel 13 ska de revisionsföretag som har uppdrag i företag av allmänt intresse offentliggöra en rapport om öppenhet och insyn (transpa­rens­­redovisning) inom fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår. Rapporten ska publiceras på revisionsföretagets webbplats. I artikel 13 anges även vilka uppgifter som rapporten ska innehålla.

 

Det finns begränsningar av hur mycket icke-revisionstjänster som får tillhandahållas och vissa tjänster är förbjudna

I artikel 4.2 i EU:s revisorsförordning anges att det i vissa fall finns en begränsning av hur mycket arvodet för icke-revisionstjänster till revisionsklienten får uppgå till (fee cap) när revisionsföretaget reviderar ett företag av allmänt intresse. I artikel 5 anges därtill att vissa icke-revisionstjänster är förbjudna att tillhandahålla revisionsklienten. Bestämmelser finns även i FAR:s uttalande i etikfrågor EtikU 14 EU:s förord­ning om revision av företag av allmänt intresse – arvodesbegränsningar och förbjudna tjänster.

 

Ett uppdrag får inte innehas för länge (rotationskrav)

I artikel 17 i EU:s revisorsförordning finns bestämmelser om revisionsuppdragets varak­tig­het. Information finns även i FAR:s uttalande om etikfrågor EtikU 13 Revisors­rotation.

 

En kompletterande rapport till revisionsutskottet måste tas fram

Artikel 11 i EU:s revisorsförordning samt FAR:s uttalande om etikfrågor EtikU 9 Revisorns kommunikation med styrelse och revisionsutskott i företag av allmänt intresse i frågor om revisorns opartiskhet och självständighet innehåller information om kompletterande rapport till revisionsutskottet. Den kompletterande rapporten, vars innehåll beskrivs i artikel 11, ska dateras och undertecknas och granskas av den uppdragsanknutna kvalitetskontrol­lan­ten.

 

Revisorsinspektionens rapporter från inspektioner publiceras

Revisorsinspektionens publicerade rapporter finns på webbplatsen:  www.revisorsinspektionen.se/publikationer/rapporter-fran-kvalitetskontroller/