Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 september 2023 och avgjorde då tre tillsynsärenden och ett förhandsbesked

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i två ärenden och erinran i ett ärende. Ärendet om förhandsbeskedet besvarades jakande.

I ärendet 2023-353 prövades en revisors skyldighet att upprätta särskilda rapporter över sin granskning enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., den så kallade transparenslagen. Syftet med lagen är bland annat att ge Europeiska kommissionen insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna och offentliga företag. Enligt 7 § transparenslagen ska en revisor översiktligt för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat redovisning för ett företag har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen och sedan upprätta en rapport över granskningen. Rapporten ska lämnas till stämman och styrelsen eller motsvarande lednings- och förvaltningsorgan på samma sätt och inom samma tid som föreskrivs för revisionsberättelsen enligt tillämplig revisionsförfattning för företaget. Revisorn bedömdes inte ha upprättat några rapporter i de tre offentliga företag som hon hade reviderat och gavs därför en erinran.

Varning

2022-1007

2023-548

Erinran

2023-353

Förhandsbesked

2023-951